Na temelju članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 O i R USRH, 131/17) te članka 37. i 54. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od 13. listopada 2014. godine i odluke Stručnog vijeća, Veleučilište Velika Gorica raspisuje

NATJEČAJ
za izbor u:

I. Nastavno zvanje i radno mjesto:

1. Profesor visoke škole (10 sati tjedno), u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju tehnologija prometa i transporta – 1 izvršitelj/ica, za predmete: Logistika, Optimizacija logističkih procesa, Upravljanje logističkim sustavima, Upravljanje zalihama

2. Predavač (40 sati tjedno, na određeno vrijeme od 12 mjeseci), u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju strojarstvo – 1 izvršitelj/ica, za predmete: Motori, Motorna vozila, Ispitivanje motornih vozila

3. Predavač (40 sati tjedno), u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje psihologija – 1 izvršitelj/ica, za predmete: Psihofiziologija rada, Psihološki aspekti kriznog menadžmenta, Zdravstvena psihologija

4. Predavač (40 sati tjedno), u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju elektrotehnika – 1 izvršitelj/ica, za predmet: Elektrotehnika

5. Viši predavač (40 sati tjedno), u znanstvenom području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologija – 1 izvršitelj/ica, za predmete: Engleski jezik i Poslovni engleski jezik

6. Viši predavač (40 sati tjedno), u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju fizika – 1 izvršitelj/ica, za predmet: Fizika

II. Naslovno nastavno zvanje bez zasnivanja radnog odnosa:

1. Predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju računarstvo – više izvršitelja
a) Za predmet Operacijski sustavi; poseban uvjet je izvrsno poznavanje Linux operativnog sustava

b) Za predmet Autorizacija i autentikacija; poseban uvjet je dobro poznavanje problematike autentikacije i autorizacije u informacijskim sustavima

c) Za predmet Računalno upravljanje procesima; posebni uvjeti: dobro poznavanje računalnog upravljanja procesima i sustavima

d) Za predmet Mobilne aplikacije; posebni uvjeti: dobro poznavanje razvoja aplikacija za mobilne uređaje

2. Predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju strojarstvo – 1 izvršitelj/ica, za predmete: Propisi zračne plovidbe, Osnove aerodinamike i mehanike leta, Ispitivanje motornih vozila, Pogonska goriva i maziva

3. Predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju sigurnosno obrambene znanosti – više izvršitelja

4. Predavač, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju pravo – 1 izvršitelj/ica

5. Predavač, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju interdisciplinarne tehničke znanosti – više izvršitelja

6. Predavač, u znanstvenom području prirodnih znanosti, znanstvenom polju kemija – 1 izvršitelj/ica

III. Naslovno suradničko zvanje bez zasnivanja radnog odnosa:

1. Asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju računarstvo – 1 izvršitelj/ica, za predmet: Održavanje računalnih sustava i mreža, posebni uvjeti: dobro poznavanje računalnih mreža (CCNA i više Cisco akademije) i dobro poznavanje Microsoft tehnologije – administracije servera

2. Asistent, u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstvenom polju računarstvo – 1 izvršitelj/ica, za predmet: Mobilne aplikacije

3. Asistent, u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti – 1 izvršitelj/ica, za predmete: Web aplikacije, PHP programiranje, Napredno web programiranje.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola (Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 20/2012); služiti se hrvatskim jezikom u govoru i pismu; izvoditi nastavu na engleskom jeziku.
Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektronskom obliku i sljedeću dokumentaciju:
– životopis s podacima o nastavnom i stručnom radu,
– popis radova i radove relevantne za izbor u zvanje,
– presliku odgovarajuće diplome ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH,
– presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
– odluku o prethodnom izboru u zvanje,
– dokaz o radnom iskustvu (u obliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO),
– ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka 5, 10410 Velika Gorica, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Veleučilište Velika Gorica