KLASA: 602-04/18-12/015
URBROJ: 238/31-132-055-18-03
Velika Gorica, 02. siječnja 2019.

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

Predmet: Davor Lozić, struč.spec.ing.techn.inf., nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje
U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnika Davora Lozić, struč.spec.ing.techn.inf., za izbor u nastavno zvanje predavača u području Tehničkih znanosti, znanstveno polje Računarstvo,
Četvrtak, 17. siječnja 2019. godine u 09,00 sati u dvorani G, Veleučilište Velika Gorica.
Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi:
„Primjena teorije grafova u bazama podataka“
Predavanje će se održati u nazočnosti članova Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnika, studenata te stručnog povjerenstva u sastavu:
1. Krešimir Kavran, pred., struč.spec.ing.techn.inf., predsjednik povjerenstva
2. mr.sc. Danijela Kažović, pred., dipl.oec, član povjerenstva
3. Bruno Valić, pred., struč.spec.ing.techn.inf.., član povjerenstva
Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom Vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

Dekan
dr.sc. Ivan Toth, prof.v.š.

Dostaviti:
 Davor Lozić, struč.spec.ing.techn.inf
 članovima Povjerenstva – svima,
 oglasna ploča i web stranice VVG-a
 arhiva

Nastupno_predavanje