Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz teorijskih osnova vjerojatnosti i statistike u cjelini.

Sadržaj predmeta:

Vjerojatnost. Pojam eksperimenta, događaja i vjerojatnosti. Uvjetna vjerojatnost i nezavisnost događaja. Slučajna varijabla i funkcija distribucije, pojam diskretne i neprekidne slučajne varijable. Kontinuirane distribucije: uniformna, eksponencijalna i normalna. Veza Poissonove i eksponencijalne distribucije, aproksimacija binomne i Poissonove s normalnom distribucijom. Slučajni uzorak i statistika. Srednje vrijednosti i disperzija slučajnog uzorka te postupci za statističku intervalnu procjenu.

Kompetencije:

Studenti će steći osnovna znanja uporabe statističkih metoda koja će ih osposobiti za aktivno sudjelovanje u daljnjem procesu studiranja, a posebno za procjenu vjerojatnosti ugrožavanja i rizika.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Grupirati podatke prema promatranim obilježjima. 2. Analizirati podatke pomoću jednostavnih statističkih procedura korištenjem MS Office Excela. 3. Primijeniti metodu uzorka za testiranje pretpostavki. 4. Postaviti hipotezu i provesti testiranje iste. 5. Zaključiti koju hipotezu prihvatiti na osnovi provedenog testiranja. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija