Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s vrstama, oblicima i izvorima ugrožavanja; pojmom i specifičnostima prirodnih katastrofa te uvjetima koji pogoduju njihovom nastanku.

Sadržaj predmeta:

Normativno pravne osnove reguliranja sustava civilne zaštite od prirodnih ugrožavanja u Republici Hrvatskoj. Definiranje pojma i osnovnih karakteristika katastrofa. Vrste, oblici, izvori i posljedice prirodnih ugrožavanja. Izvori ugrožavanja relevantni za nastanak krize, odnosno katastrofe: potresi, poplave, požari otvorenog prostora, suše, snježne lavine, odroni i klizanje tla, olujno nevrijeme, orkanski vjetrovi, vulkanske erupcije i dr. Potres: tektonika, vrste i osnovne karakteristike, mikro i makro-seizmička metoda i zaštita. Poplava: sustav zaštite od poplava i štetnog djelovanja voda, planovi i subjekti obrane od poplava. Požar: klasifikacija požara, požari otvorenog prostora, sustav prevencije. Karakteristike posljedica koje izazivaju prirodne katastrofe. Pojam procjena rizika i osnovni rizici u Republici Hrvatskoj. Smanjenje rizika od katastrofa.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja koja će im omogućiti definiranje kriza uzrokovanim prirodnim ugrožavanjima kao osnove za izradu planskih dokumenata u sustavu civilne zaštite.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Kategorizirati vrste, izvore, oblike i posljedice prirodnih ugrožavanja 2. Procijeniti štetna djelovanja prirodnih ugrožavanja 3. Analizirati posljedice prirodnih ugrožavanja 4. Sudjelovati u izradi planskih dokumenata civilne zaštite 5. Razumjeti metodologiju izrade procjene rizika Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija