Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s glavnim umjetnim zagađivalima u atmosferi, vodi i zemlji, njihovim glavnim izvorima te njihovim kemijskim ponašanjem u svrhu redukcije emisije i sanacije onečišćenih okoliša.

Sadržaj predmeta:

Osnove anorganske i organske kemije, kemija zagađivala, evolucija biosfere, štetni učinci proizvodnje energije, eksploatacije i spaljivanja fosilnih goriva (nafte, plina, ugljena, uljnih škriljevaca), rudarenja metalnih i nemetalnih sirovina, metalurgije, industrijske proizvodnje, agroindustrije, urbanizacije, (sapuni, deterdženti, pesticidi, PDB, kloroorganski spojevi, smog, polimeri, plastika, itd). Tumači se kemija vodenih sustava (izvori i transport zagađivala i načini zaštite), zagađivanje tla, efekti umjetne radioaktivnosti kao izvora zagađenja ( nuklearke, akcidenti, odlagališta visoko, srednje i nisko aktivnog nuklearnog otpada), nuklearni pokusi (u atmosferi, pod vodom i zemljom). Analitički postupci u praćenju i otkrivanju zagađenja; Uzorkovanje i spremanje uzoraka, instrumentalne analitičke metode; AAS, ICP-MS, ICP-ES, kromatografija (plinska i tekućinska), polarografija, elektronska mikroskopija, XRD, XRF. pH i Eh mjerenja.

Kompetencije:

Studenti će moći opisati procese zagađivanja, posljedice zagađivanja, te prevenciju i metode otkrivanja zagađivanja, kao i sanacije onečišćenih okoliša.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Klasificirati onečišćujuće tvari i izvore onečišćenja 2. Povezati utjecaj onečišćujućih tvari na okoliš i zdravlje ljudi 3. Sastaviti prijedlog za saniranje onečišćenja obzirom na vrstu onečišćujućih tvari 4. Procijeniti ozbiljnost situacije prilikom akcidenata, obzirom na vrstu onečišćujuće tvari Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom te prevenciju i zaštitu u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari - Izraditi dokumente civilne zaštite