Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s geološkom građom Zemlje, njezinim mineralnim i kemijskim sastavom, prirodnim faktorima koji pokreću cikluse glavnih elemenata i elemenata u tragovima kao i upoznavanje prirodnih geoloških procesa, njihovih posljedica i sanacije posljedica.

Sadržaj predmeta:

Sastav Zemlje kao cjeline, prirodna geokemijska diferencijacija elemenata, pojam geokemijske sfere (litosfera, astenosfera), jezgra. Geneza stijena. Magmatske, sedimentne i metamorfne stijene. Postanak rudnih ležišta i minerala. Prirodna zagađenja okoliša. Geokemijske anomalije, vulkanska aktivnost, trošenje stijena i erozija, odroni, klizišta, potresi, tsunamiji i njihovo djelovanje na okoliš. Topljivost minerala, podzemne vode, marinski okoliš, estuariji i procesi u njima, oceani, djelovanje valova na obale. Urbanizacija obala. Geologija krša i krških voda. Evolucija organske tvari u sedimentu, geneza nafte i plinova. Pustinje i nastanak pustinja.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za razumijevanje prirodnih geoloških procesa i nastanak prirodnih katastrofa te obranu i zaštitu od njih.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Kategorizirati prirodna onečišćenja okoliša 2. Objasniti mehanizme nastanka geoloških hazarda 3. Analizirati geokemijske karakteristike i procese nastanka različitih tipova stijena 4. Definirati geološku građu Zemlje i osnovne geološke procese 5. Prezentirati metode sanacije okoliša nakon prirodnih katastrofa i akcidentnih situacija Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima studijskog programa: - Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom te prevenciju i zaštitu u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija