Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Upoznati studente o potrebama, značenju, mogućnostima i modelima obrambeno – zaštitnog organiziranja civilnih struktura društva s ciljem zaštite ljudi, materijalnih i kulturnih dobra i životne sredine od svih oblika ugrožavanja. Kroz nastavne sadržaje studenti stječu opća i stručna znanja o funkcionalnim i institucionalnim elementima sustava civilne obrane, o suvremenim načinima njihovog organiziranja, pripremanja i upravljanja.

Sadržaj predmeta:

Pojam i zadaće civilne obrane. Mjesto i uloga civilne obrane u sustavu nacionalne obrane. Uporaba civilne obrane u ratu i tijekom krize. Podsustavi civilne obrane: civilna zaštita, sustavi motrenja, dojavljivanja i uzbunjivanja, dobrovoljne strukovne organizacije zaštite i spašavanja (Crveni križ, dobrovoljni vatrogasci, radioamateri, gorska služba spašavanja...). Mehanizam Unije za civilnu zaštitu; Civilno planiranje za izvanredne situacije; NATO i civilna obrana. Civilna obrana u suvremenom društvu. Sustavi civilne obrane u zemljama EU.

Kompetencije:

Studenti će razumjeti sustave civilne obrane i moć djelovati u sustavu civilne obrane u kriznim uvjetima.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razumjeti zadaće civilne obrane, kao i mjesto i ulogu civilne obrane u sustavu nacionalne sigurnosti. 2. Objasniti nacionalne i međunarodne sustave civilne obrane. 3. Predvidjeti potrebu povezivanja država i naroda u zajedničkom djelovanju u katastrofama. 4. Identificirati opasnosti te procijeniti poduzimanje potrebnih mjera. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela zaštite i spašavanja - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Analizirati metodologiju procjene rizika, te samostalno voditi potrebnu dokumentaciju o kriznim situacijama - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektirati vježbe postupanja u krizama - Izraditi dokumente zaštite i spašavanja, planove djelovanja i elaborate izvođenja vježbi kriznih situacija - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kiriznim situacijama, pri čemu koristiti usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija