Pročelnik studija: dr. sc. Marinko Ogorec, prof. v. š.
Stručni naziv nakon završetka studija: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima
Kratica: bacc. ing. admin. chris.

Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Broj mjesta: 60 redovitih i 60 izvanrednih

Upravljanje u kriznim uvjetima je studij namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice sustava zaštite i spašavanja u policiji i vojsci. Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane prirodnim silama (poplave, požari, potresi) ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, terorizam i sl.), djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. Učestalost i ozbiljnost katastrofa u mnogome se može smanjiti ili ublažiti njene posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina pomoći i općoj pripravnosti za adekvatni odgovor na krizu, odnosno katastrofu ukoliko se ona dogodi.

Kompetencije završenih stručnjaka ovog studija su planiranje i provođenje preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u poduzećima ili čovjekovoj okolini općenito te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i opreme nakon krize ili katastrofe.

U shematskom prikazu koji slijedi prikazane su neke od temeljnih zadaća i poslova u procesu upravljanja u kriznim uvjetima:

km_graf

Praktični dio nastave ovog studija provodi se u suradnji sa odgovarajućim institucijama državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi i općine),u pravnim osobama od posebnog interesa i značaja za zaštitu i spašavanje (Javne vatrogasne postrojbe, Centri 112, Hitna medicinska služba, Hrvatski crveni križ, Služba potrage, Služba traženja i spašavanja na moru, Gorska služba spašavanja itd.) i drugim velikim tvrtkama i suradnim institucijama Veleučilišta.

Ishodi učenja

Po završetku studija Upravljanje u kriznim uvjetima studenti će moći:

 1. opisati sustave sigurnosti,
 2. identificirati probleme u sustavu zaštite i spašavanja,
 3. provoditi preventivne mjere zaštite u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih i toksičnih tvari,
 4. analizirati različite pretpostavke, pristupe, procedure i rezultate vezane za sigurnosne probleme,
 5. primijeniti programsku podršku , metode i računalne alate u rješavanju kriznih situacija iz prakse,
 6. sudjelovati u timskom radu ili samostalno voditi proces prikupljanja i obrade podataka i informacija o kriznim situacijama,
 7. interpretirati prikupljene podatke o različitim vrstama kriznih stanja,
 8. pripremati dokumente zaštite i spašavanja, planova djelovanja i elaborate za izvođenje vježbi kriznih situacija,
 9. prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u području kriznog upravljanja,
 10. uskladiti aktivnosti u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama,
 11. pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u primjeni načela kriznog upravljanja,
 12. izvještavati opću javnost u kriznim situacijama o uzrocima i posljedicama negativnih događaja,
 13. demonstrirati organizacijske sposobnosti i vještine planiranja i upravljanja u kriznim situacijama,
 14. provoditi mjere saniranja posljedica kriznih situacija,
 15. prezentirati stručne sigurnosne sadržaje općoj javnosti.
Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Razumjeti sustave nacionalne sigurnosti.
 2. Razumjeti sustave upravljanja u kriznim uvjetima.
 3. Protumačiti temeljna načela zaštite i spašavanja.
 4. Objasniti temeljnu namjenu kriznog upravljanja.
 5. Razumjeti pristupe i procedure vezane za sigurnosne probleme.
 6. Formulirati ciljeve sigurnosnih sustava.
 7. Razumjeti postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima.
 8. Razumjeti smisao preventivnih mjera zaštite u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih toksičnih tvari.
 9. Razumjeti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom.
 10. Razumjeti i interpretirati uporabu metoda za procjenu rizika.
 11. Sudjelovati u timskom radu ili samostalno voditi proces prikupljanja i obrade podataka i informacija o kriznim situacijama.
 12. Razumjeti važnost dokumenata zaštite i spašavanja, planova djelovanja i elaborata za izvođenje vježbi kriznih situacija.
 13. Razumjeti osnovne postupke projektiranja vježbi za krizna postupanja.

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Koristiti engleski jezik u proučavanju stručne literature i stručnom komuniciranju.
 2. Dizajnirati organizacijske oblike sustava zaštite osoba i imovine.
 3. Koristiti suvremene uredske pakete u kriznim situacijama.
 4. Pripremiti dokumente zaštite i spašavanja, planove djelovanja i elaborate za izvođenje vježbi kriznih situacija.
 5. Koristitit naučene komunikacijske vještine u kriznim situacijama.
 6. Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama.
 7. Prilagoditi prikupljene podatke i informacije o kriznim situacijama stvarnim potrebama Kriznog tima.
 8. Koristiti informacijeke sustave u kriznom upravljanju.

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Analizirati različite pretpostavke,pristupe, rezultate i procedure vezane za sigurnosne probleme.
 2. Analizirati percepciju javnosti o kriznim situacijama.
 3. Prepoznati prijetnje, opasnosti i rizike.

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad.
 2. Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o mogućim rješenjima.

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Koristiti kvalitetno stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza podataka i informacija i baza znanja ( knjižnice, e-knjižnice i samostalno učenje).
 2. Koristiti elektroničke metode za proučavanje i samostalno učenje, e-učenje.

 

Nastavni plan studija Upravljanje u kriznim uvjetima

Obvezni predmeti:

Izborni predmeti:

Geokemija okoliša
Metode procjene utjecaja na okoliš
Ekologija
Informatika II
Gospodarenje otpadom
Oružja za masovno uništenje
Menadžment i poduzetništvo
Zaštita mora
Zaštita zraka
Komunikologija
Upravljanje vodama
Zaštita od zračenja
Meteorologija i okoliš
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

 

Dopusnica za UKU (PDF, 265 kb)