Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz kvalitete, metoda, tehnika, postupaka i alata u sustavu kontrole i osiguravanja kvalitete.

Sadržaj predmeta:

Sustav za kvalitetu: definicija kvalitete i sustava kvalitete, aspekti kvalitete i povijest razvoja, kontrola kvalitete, osiguravanje kvalitete, upravljanje kvalitetom i nadzor. Principi, metode, tehnike i alati uspostave sustava za kvalitetu, procesni pristup. Integrirani sustavi upravljanja. Najutjecajniji čimbenici u sustavu kvalitete, kadar, oprema, tehnologija. Razorna i nerazorna ispitivanja i metode otkrivanja pogrešaka u funkciji kontrole kvalitete motornih vozila. Temeljni zahtjevi, direktive/smjernice, sukladnost temeljnim zahtjevima, sustav ocjenjivanja sukladnosti; ovlašćivanje, potvrđivanje (akreditacija, certifikacija), Normizacija: zakon o normizaciji, sustav normizacije; objava i primjena normi. Norme koje se odnose na motorna vozila, norme (pravila) vezana za održavanje zrakoplova. Obrazovanje u kvaliteti i upravljanje znanjem, vremenom, promjenama.

Kompetencije:

Poznavanje principa i metoda uspostave i održavanja sustava za kvalitetu. Poznavanje temeljnih normi i sustava normizacije. Sposobnost uključivanja u sustav kvalitete poznavanjem potrebne dokumentacije. Poznavanje institucija i rada sustava kvalitete na međunarodnom planu, unutar Europske unije i Republike Hrvatske.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati i razjasniti temeljne pojmove iz područja osiguravanja i kontrole kvalitete 2. Diskutirati i suvereno sudjelovati u timskom radu, na projektima vezanim za područje kvalitete, norme i normizaciju 3. Samostalno odabrati i koristiti se literaturom odnosno informacijama vezanim za uvođenje sustava kvalitete, kako bi se po potrebi dalje usavršavali ili informirali o pojedinoj normi, zahtjevima sukladnosti i zakonskim propisima (europskim i hrvatskim) vezanim za pojedine proizvode. 4. Analizirati i kategorizirati rezultate analize metoda prioriteta, te na temelju danih podataka predložiti odnosno procijeniti koje procese je potrebno unaprijediti, a koji procesi su nesukladni 5. Postaviti hipotezu za SWOT analizu na konkretnom primjeru 6. Razlikovati metode kontrole kvalitete s razaranjem i bez razaranja, procijeniti koja je metoda prikladna za koje procese te dati primjer korištenja metoda u praksi 7. Opisati i izraziti svojim riječima temeljne postavke norme ISO 9001 8. Implementirati zahtjeve norme u praksi 9. Prepoznati najprikladniju metodu rješavanja određenih problema unutar sustava osiguravanja kvalitete iinterpretirati rezultate statističkih analiza niza mjerenja 10. Protumačiti i skicirati uspješnost procesa 11. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja 12. Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete 13. Utvrditi zajedničke elemente različitih sustava upravljanja te obaviti integraciju više sustava u jedan 14. Samostalno utvrđivati sukladnost rada u sustavu osiguravanja kvalitete sa zakonodavstvom u Republici Hrvatskoj 15. Razumjeti načine upravljanja znanjem, vremenom i promjenama Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje motornih vozila: - Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete u održavanju motornih vozila. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje zrakoplova: -Razumjeti koncept i primjenu sustava kvalitete u zrakoplovstvu. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Održavanje računalnih sustava: -Razumjeti principe i metode uspostave i održavanja sustava za kvalitetu -Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad -Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet)