Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i usvajanje vještina koje će studentima omogućiti uspješno pokretanje i realizaciju vlastitih poduzetničkih i drugih projekata te poslovanje po principima ekonomske i društvene odgovornosti kao budući zaposlenik ili poduzetnik.

Sadržaj predmeta:

Definiranje menadžmenta te temeljnih funkcija menadžmenta s naglaskom na planiranju (strategija, vizija, misija, SWOT analiza, PEST analiza), upravljanju ljudskim potencijalima, vođenju i kontroli (primjena individualnih indeksa, apsolutne i relativne stope promjene). Mjerila uspješnosti poslovanja. DOP. Poduzetništvo. Start up poduzeća. Marketing strategije (generičke strategije) i konkurentska prednost. Poduzetnički projekt (namjena, struktura projekta i prezentacija).

Kompetencije:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina za pokretanje i upravljanje poslovanjem. Studenti razvijaju organizacijske i poduzetničke sposobnosti te vještine analitičkog zaključivanja i interpretacije rezultata, prezentiranja i timskog rada.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Primijeniti znanja iz područja planiranja, upravljanja ljudskim potencijalima i kontrole u kreiranju i upravljanju poslovanjem. 2. Izračunati i interpretirati pokazatelje dinamike u analizi poslovanja (individualni indeksi, stope apsolutne i relativne). 3. Napraviti dijagnozu stanja i prezentirati istu (SWOT, PEST analiza). 4. Osmisliti misiju i viziju te oblikovati marketing strategiju poduzetničke ideje. 5. Napisati biznis plan ili poduzetnički projekt iz kojeg se mogu iščitavati relevantni odgovori na pitanja koja se odnose na planiranje, pokretanje, financiranje, organiziranje, vođenje, razvijanje i nadzor poduzetničkog pothvata (timski rad). 6. Prezentirati projekt. Generički ishodi: 7. Izložiti vlastita kritička promišljanja o temama i postavkama iz područja menadžmenta i poduzetništva. 8. Prikupljati i analizirati informacije za potrebe izrade projektnog zadatka. 9. Razvijanje poduzetničkog duha i kreativnog razmišljanja pri razvijanju projekata. 10. Razvijanje sposobnosti planiranja i upravljanja vremenom pri razvijanju projekata. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Analizirati poslovne procese u tvrtki i predvidjeti spremnost za uvođenje informacijskog sustava - Prezentirati svoje stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, izradu projekata i kroz završni rad - Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o njima - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) - Koristiti elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje (e-učenje)