Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz osnova čvrstoće konstrukcija i dimenzioniranja jednostavnih konstrukcijskih elemenata u eksploataciji motornih vozila i zrakoplova.

Sadržaj predmeta:

Uvod u čvrstoću konstrukcija. Definicije i osnovni pojmovi. Klasifikacija opterećenja. Modeli elemenata konstrukcije. Naprezanja, unutarnje sile i momenti. Osnovne hipoteze, problematika i zadaci čvrstoće konstrukcija. Normalno naprezanje, deformacija štapa, Hookeov zakon. Statički neodređeni slučajevi opterećenja štapa, početna i termička naprezanja. Naprezanja u kružnom prstenu. Energija elastične deformacije štapa. Smik, deformacije i naprezanja, rješavanje problema. Višeosno naprezanje, Mohrova kružnica. Čvrstoća grede, unutarnje sile i momenti savijanja. Konstrukcija N, Q i M dijagrama. Naprezanja u poprečnom presjeku grede. Aksijalni momenti površine. Progib savijene grede. Statički neodređene grede. Grede promjenjivog poprečnog presjeka. Koso savijanje greda. Dimenzioniranje greda. Čvrstoća vratila, deformacije i naprezanja. Torzija štapova različitih poprečnih presjeka. Polarni momenti površine. Torzija i savijanje. Rješavanje problema čvrstoće vratila. Izvijanje štapa, zglobno oslonjen štap, štapovi različito oslonjeni. Kriteriji dimenzioniranja konstrukcijskih elemenata. Osnovne teorije čvrstoće. Koeficijenti sigurnosti i dopušteno naprezanje. Koncentracija naprezanja. Rezonance. Analiza različitih kriterija dimenzioniranja.

Kompetencije:

Samostalno rješavanje stručnih problema čvrstoće elemenata konstrukcije.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati mehanički i matematički model za realni problem pri dimenzioniranju elemenata konstrukcije 2. Proračunati dimenzije poprečnog presjeka štapa pri normalnom i smičnom naprezanju 3. Izračunati veličinu glavnih naprezanja kod dvoosnog stanja naprezanja 4. Konstruirati dijagrame unutrašnjih sila i momenata savijanja 5. Dimenzionirati statički određene grede prema dopuštenom naprezanju i dopuštenom progibu 6. Dimenzionirati jednostavne statički neodređene grede 7. Izračunati minimalni promjer vratila prema dopuštenom naprezanju i dopuštenom kutu uvijanja 8. Dimenzionirati tlačno opterećeni štap da ne izgubi stabilnost 9. Izračunati najveća naprezanja kod jednostavnih slučajeva koncentracije naprezanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: -Opisati fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila -Prepoznati i koristiti stručnu literaturu za proširivanje znanja -Primijeniti programsku potporu u rješavanju pitanja motornih vozila Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: -Rješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida, vezano uz operacije zrakoplova