Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i usvajanje vještina koje će studentima omogućiti uspješno pokretanje i realizaciju vlastitih poduzetničkih i drugih projekata te poslovanje po principima ekonomske i društvene odgovornosti kao budući zaposlenik ili poduzetnik.

Sadržaj predmeta:

Definiranje menadžmenta te temeljnih funkcija menadžmenta s naglaskom na planiranju (strategija, vizija, misija, SWOT analiza, PESTLE analiza), upravljanju ljudskim potencijalima, vođenju i kontroli (primjena individualnih indeksa, apsolutne i relativne stope promjene). Mjerila uspješnosti poslovanja. Društveno odgovorno poslovanje. Poduzetništvo. Start up poduzeća. Marketing strategije (generičke strategije) i konkurentska prednost. Poduzetnički projekt (namjena, struktura projekta i prezentacija).

Kompetencije:

Stjecanje osnovnih znanja i vještina za pokretanje i upravljanje poslovanjem. Studenti razvijaju organizacijske i poduzetničke sposobnosti te vještine analitičkog zaključivanja i interpretacije rezultata, prezentiranja i timskog rada.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Primijeniti znanja iz područja planiranja, upravljanja ljudskim potencijalima i kontrole u kreiranju i upravljanju poslovanjem. 2. Izračunati i interpretirati pokazatelje dinamike u analizi poslovanja (individualni indeksi, stope apsolutne i relativne). 3. Procijeniti dijagnozu stanja i prezentirati istu (SWOT, PESTLE analiza). 4. Osmisliti misiju i viziju te oblikovati marketing strategiju poduzetničke ideje. 5. Napisati biznis plan ili poduzetnički projekt iz kojeg se mogu iščitavati relevantni odgovori na pitanja koja se odnose na planiranje, pokretanje, financiranje, organiziranje, vođenje, razvijanje i nadzor poduzetničkog pothvata (timski rad). 6. Prezentirati projekt. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Primijeniti programsku potporu u rješavanju pitanja motornih vozila - Planirati proces upravljanja sustavom održavanja motornih vozila - Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila