Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz poznavanja, uporabe, rukovanja i čuvanja svih vrsta pogonskih goriva i maziva.

Sadržaj predmeta:

Goriva: definicija tehničkih goriva. Klasifikacija goriva. Elementni sastav goriva. Osnovna svojstva krutih, kapljevitih i plinskih goriva. Tehnološka prerada sirove nafte. Kemijska struktura kapljevitih goriva. Podjela i karakteristike kapljevitih goriva prema namjeni: dizelska goriva, motorni benzini, mlazna goriva, biodizel, UNP (ukapljeni naftni plin), SPP (stlačeni prirodni plin). Fizikalno-kemijska svojstva goriva: gustoća, toplinska vrijednost, mazivost. Detonacijsko izgaranje u oto motoru. Oktanska vrijednost goriva. Detonacijsko izgaranje u dizelskom motoru. Kašnjenje zapaljenja. Cetanska vrijednost goriva. Aditivi za goriva. Postojanost goriva. Procesi starenja goriva. Skladištenje i prijevoz goriva. Maziva: osnove tribologije, trenje i vrste podmazivanja. Fizikalno-kemijska svojstva mazivih tvari. Klasifikacija mazivih ulja. Maziva ulja za motore s unutarnjim izgaranjem. SAE klasifikacija motornih ulja prema viskoznosti. API specifikacija motornih ulja prema radnim svojstvima. Primjena mazivih masti. Klasifikacija mazivih masti. Ulja i kapljevine specijalne namjene. Čuvanje i rukovanje mazivih tvari.

Kompetencije:

Znanja i vještine potrebne za izvođenje poslova vezanih uz održavanje cestovnih i specijalnih motornih vozila s naglaskom na ispravni izbor i primjenu goriva, maziva i kapljevina za specijalne namjene.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati bitna svojstva goriva i maziva za primjenu u konkretnoj eksploatacijskoj situaciji; 2. Usporediti vrijednosti bitnih fizikalnih svojstava goriva i maziva; 3. Kritički prosuđivati vrijednosti bitnih fizikalnih svojstava goriva i maziva za primjenu u određenoj radnoj situaciji; 4. Izabrati goriva i maziva za primjenu u konkretnoj eksploatacijskoj situaciji; 5. Planirati mjerenje bitnih fizikalnih svojstava goriva i maziva; 6. Provjeriti usklađenost dobivenih podataka svojstava propisanih veličina sa zakonskim normama; 7. Organizirati postupke čuvanja goriva i maziva; Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Objasniti utjecaj štetne emisije motornih vozila na ljude, okoliš i mjere zaštit -Objasniti stručno uzroke i posljedice negativnih digađanja - Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila