Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz elektrostatike, strujnih krugova istosmjerne struje i stacionarnih magnetskih polja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u elektricitet i magnetizam. Međunarodni sustav jedinica SI. Sile među nabojima, Coulombov zakon. Električno polje točkastog naboja. Gaussov zakon. Rad u električnom polju, električki potencijal i napon. Pločasti kondenzator, kapacitet i osnovni spojevi kondenzatora, rješavanje elektrostatskih mreža. Elektromotorna sila i Voltina baterija. Jakost električne struje. Ohmov zakon, jednostavni strujni krug, osnovni spojevi otpora i rješavanje zadataka. Energija i snaga istosmjerne struje, Jouleov zakon. Metode rješavanja složenih električkih mreža. Sile između magnetskih polova, magnetska indukcija i jakost magnetskog polja. Materijali u magnetskom polju. Torusni svitak, magnetski krug, induktivitet. Sila u magnetskom polju na vodič kojim teče struja (Lorentzova sila) i Lenzov zakon. Faradayjev zakon elektromagnetske indukcije, smjer induciranog napona i samoindukcija. Načelo rada istosmjernog motora i generatora istosmjernog napona.

Kompetencije:

Poznavanje međunarodnog sistema mjernih jedinica, korištenje prefiksa, ispravan prikaz rezultata. Shvaćanje pojmova iz elektrostatskih polja, utjecaj na materiju, korištenje električnih polja u elektrotehnici. Električna struja, pojam, korist, rješavanje jednostavnih otpornih mreža, razlikovanje pojma energije, snage i rada. Shvaćanje pojmova iz magnetskih polja, utjecaj na materiju, korištenje magnetskih polja u elektrotehnici. Poznavanje građe električnog mjernog instrumenta, njegovo korištenje i razlikovanje idealnih i realnih instrumenata, osnove mjerenja električnih veličina.

Ishodi učenja:

Studenti ću nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razumjeti djelovanje električnog i magnetskog polja, interpretirati razliku homogenih i nehomogenih polja- 2. Poznavanje djelovanja razlike potencijala u električnom polju. 3. Rješavanje električnih mreža. 4. Razlikovati elektromotornu silu i napon. 5. Odabrati primjerenu metodu za rješavanje mreža istosmjerne struje. 6. Razumijeti elektromagnetsku indukciju. 7. Samostalno prezentirati princip rada i konstrukcije istosmjernih električnih strojeva. 8. Poznavati mjere zaštite od električnog udara (previsoki napon dodira, previsoki napon koraka). Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje zrakoplova: - riješavati probleme i zadatke iz područja mehanike, termodinamike, elektrotehnike, aerodinamike i mehanike fluida vezano uz operacije zrakoplova - analizirati greške u oprativnom letenju i primjeniti program pouzdanosti u održavanju zrakoplova - koristiti informatičku tehnologiju I elektroničke metode za poučavanje i samostalno učenje Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja preddiplomskog stručnog studija Održavanje motornih vozila: - Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima (zakoni elektrotehnike) - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja šire literature u održavanju motornih vozila - Primijeniti vještine timskog rada u servisiranju motornih vozila.