Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Studenti će steći osnovna znanja o farmakologiji s posebnim naglaskom na osnovama o lijekovima koji se primjenjuju u dijagnostici i liječenju očnih bolesti. Informirat će se o lijekovima za druge bolesti koji mogu utjecati na funkciju oka.

Sadržaj predmeta:

Osnove farmakologije, osnove farmakodinamike i farmakokinetike, farmaceutski oblici lijekova i način primjene, principi farmakoterapije, lijekovi koji se specifično primjenjuju kod raznih bolesti oka, lijekovi koji se daju kod drugih bolesti, a utječu na funkciju oka, nuspojave lijekova i štetni učinci, interakcije lijekova, farmakoepidemiologija, kliničko ispitivanje lijekova.

Kompetencije:

Studenti će ovladati osnovnim pojmovima, razumjet će karakteristike pojedinih načina primjene lijekova. Naučit će specifične lijekove za očne bolesti i njihove nuspojave.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti farmakološku terminologiju. 2. Klasificirati farmaceutske oblike i pravilan način primjene. 3. Argumentirati pravilan način doziranja lijekova i medicinskih proizvoda. 4. Identificirati nuspojave i interakcije lijekova i medicinskih proizvoda. 5. Kritički prosuđivati terapiju lijekovima i medicinskim proizvodima koji se primjenjuju u bolestima oka. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Usporediti efikasnost različitih optičkih pomagala, optometrijskih instrumenata u pojedinim mjerenjima i učinak dijagnostičkih lijekova - Identificirati promjene na oku koje zahtijevaju pregled i praćenje oftalmologa - Razlikovati fiziološko stanje od patoloških promjena oka koje utječu na vid i vidnu oštrinu - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje