Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja i vještina u radu s aplikacijama za izvođenje izračuna, za rad s bazama podataka, za grafičko modeliranje, crtanje, skiciranje i vođenje projekata.

Sadržaj predmeta:

Proračunska tablica u MS Excelu: organizacija pohranjivanja podataka. Kretanje kroz tablicu i listove. Uređivanje radnih listova. Vrste podataka. Unos, uređivanje i brisanje podataka. Osnovne aritmetičke operacije i unos formula. Rad sa stupcima, recima i rasponima ćelija. Linearni i rastući nizovi. Grafički prikaz podataka i uređivanje grafikona. Sastavljanje formula i otklanjanje grešaka pri izračunu formula. Vrste funkcija. Rad s popisima podataka. Analiza proračuna i rezimiranje podataka. Baze podataka u MS Accessu: osnovni objekti baze podataka i organizacija podataka. Tipovi podataka. Stvaranje i ažuriranje tablice podataka. Stvaranje obrazaca, upita i izvještaja. Postavljanje indeksa i ključa. Uspostavljanje veze među tablicama. Upoznavanje i rad s raspoloživim programom za grafičko modeliranje, crtanje i skiciranje (MS Visio). Program za vođenje projekata: zadaće, vrijeme, trajanje zadaće, resurs – ljudski, materijalni, financijski; kritičan put, međuovisnosti, izrada projekta, praćenje projekta.

Kompetencije:

Studenti će biti osposobljeni za: - Uporabu proračunskih tablica i grafičkih prikaza podataka - Izradu planova i skica - Stvaranje baza podataka i oblikovanje upita za pretraživanje podataka - Pripremu programa za upravljanje projektom i praćenje njegove realizacije

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati potrebu i primjerenost upotrebe pojedinih programa za složenije probleme. 2. Dizajnirati predloške dokumenata, kalkulacijskog modela i strukture baza podataka potrebnih za rješavanje praktičnih problema. 3. Identificirati svojstva i metode objekata iz objektnih modela za Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio, Project potrebnih za rješavanje. 4. Prezentirati rezultate izrade rješenja. 5. Integrirati rješenje upotrebom više programa. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Upravljanje u kriznim uvijetima: - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Izraditi dokumente civilne zaštite - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa Očne optike: - Upotrijebiti vještine potrebne za rad u timu - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje - Povezati nova znanja s usvajanjem novih tehnologija i primjenom u struci