Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je stjecanje znanja iz fizikalne optike potrebnih za razumijevanje primjene u fiziološkoj optici.

Sadržaj predmeta:

Uvod. Valna optika; svojstva valnog gibanja, elektromagnetski spektar, svojstva elektromagnetskog vala. Interferencija; koherencija valova (konstruktivna, destruktivna i djelomična), uređaji (tanki slojevi, polupropusne podloge, hologrami, Newtonova stakla), svijetle i tamne pruge i njihovi intenziteti. Ogib; ogib na malim predmetima (preprekama, česticama), ogib na pukotini i kružnom otvoru. Interakcija svjetlosti i materije; idealna crna tijela i faktori apsorpcije, refleksije i transmisije, Beer-Lambertov zakon. Zračenje crnog tijela; diskontinuirana energetska stanja harmonijskih oscilatora, kontinuirani emisijski spektar zračenja, sivo tijelo. Energetska stanja elektrona u atomu; linijski i vrpčasti emijski spektri, spontana i prisilna emisija, laseri i primjena, rezonantna i nerezonantna apsorpcija svjetlosti (klasični i kvantni prikaz). Percepcija boje; bojeni ugođaj, disperzija svjetlosti, refleksija vidljive svjetlosti na obojenim plohama, transmisija na obojenim prozirnim sistemima (filteri, stakla), fizikalni i psihofizički prikaz bojenog ugođaja, psihofizičke karakteristike boja, kolorimetrijska mjerenja. Boja u modelu linearne kombinacije tri boje; standardni opažač, primarne boje i pripadne trikromatske vrijednosti (CIE standard), spektralne karakteristike boje (refleksivne i transmisijske), aditivno i suptraktivno spajanje boja. Vektorska analiza u Euklidskom prostoru. Skalarni, vektorski i mješoviti produkt dvaju vektora. Crtanje grafički vektorskih produkata te primjena istih u fizikalnoj polarizaciji.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja osnovnih zakona fizikalne optike neophodna za razumijevanje prirode svjetlosti i funkciju leća u praktičnoj primjeni.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati problem i prirodu fizikalne optike. 2. Analizirati pojavu u konkretnoj postavci fizikalne optike, crtati i grafički prikazati valno-mehaničku pojavu. 3. Izračunati fizikalne veličine koje se traže u danom fizikalnom problemu. 4. Skicirati fizikalnu situaciju u svrhu razumijevanja iste i zorno predočiti vektor elektromagnetskog polja. 5. Usporediti prirodu različitih efekata svjetlosti i fizikalne optike. 6. Opisati rad i funkciju optičkih leća. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Objasniti princip rada optičkih elemenata fizikalne optike - Razlikovati vrste optičkih materijala obzirom na strukturu, svojstva i primjenu - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje