Ects: 3
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje temeljnih znanja engleske gramatike sa svrhom uspješnog razumijevanja pisanog i govorenog jezika. Proširenje znanja i razvijanje jezičnih vještina stečenih u dosadašnjem obrazovanju u svrhu komunikacije na engleskom jeziku. Rad na usavršavanju poznavanja strukovne terminologije (kontaktne leće, biomikroskop, tehnike osvjetljenja). Korištenje stručnih priručnika. Služenje općim i stručnim rječnicima i stručnom literaturom iz područja očne optike.

Sadržaj predmeta:

Jezične zakonitosti – tehnike prevođenja složenica i višerječnih leksema, modalni glagoli. Opći jezični sadržaji – komunikacija, davanje uputa pacijentu, dijalozi u stvarnim situacijama, objašnjavanje problema i načina rješavanja. Stručni sadržaji – optometrijska terminologija, izrazi i kolokacije vezani uz pregled oka, biomikroskop, tehnike osvjetljavanja, pregled fluoresceinom, kontaktne leće (održavanje, rukovanje, vrste leća).

Kompetencije:

Studenti će steći neophodna znanja iz engleskog jezika za čitanje, razumijevanje i korištenje engleske stručne literature, sposobnost komunikacije s klijentima na engleskom jeziku opisujući i analizirajući pregled biomikroskopom, odabir kontaktnih leća.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture: buduća vremena, aktiv i pasiv. 2. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke u govoru i pismu (vrste kontaktnih leća, pregled biomikroskopom). 3. Komentirati i razmjenjivati mišljenja na teme iz područja očne optike i optometrije. 4. Izložiti vlastita kritička promišljanja o temama vezanim uz očnu optiku i optometriju. 5. Napisati jednostavniji stručni tekst na engleskom jeziku Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima studija: - Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i stručnom komuniciranju - Primijeniti pravila poslovnog bontona u odnosu prema klijentima i suradnicima - Koristiti stručnu literaturu i alate za pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (knjižnice, e-knjižnice, Internet) za poučavanje i samostalno učenje