Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s organizacijom zaštite na radu te postupcima u slučaju iznenadnih nepredviđenih događaja.

Sadržaj predmeta:

Temeljna polazišta za organizaciju, uređivanje i provedbu zaštite na radu. Procjena rizika od opasnosti kod održavanja motornih vozila. Otklanjanje opasnosti, primjena propisa, pravila i mjera zaštite na radu. Normativno uređivanje zaštite na radu. Korištenje objekata namijenjenih za rad, strojeva i uređaja i osobnih zaštitnih sredstva te radni postupci. Ispitivanje radnog okoliša i radne opreme. Pružanje prve pomoći. Vođenje propisanih evidencija te obveze izvješćivanja o stanju zaštite. Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje. Osobna zaštitna sredstva i oprema. Znakovi sigurnosti. Unutarnji transport i skladištenje. Ugovori i odluke poslodavca o uređivanju zaštite na radu. Inspekcija rada i dužnosti prema tijelima nadzora. Unutarnji nadzor primjene pravila zaštite na radu.

Kompetencije:

Samostalno provođenje analize i procjenjivanje rizika od opasnosti u servisima motornih vozila. Definiranje postupaka u slučaju iznenadnih nepredviđenih događaja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati opasnosti koji su prisutni u servisima motornih vozila 2. Izračunati preostalog rizika od identificiranih opasnosti 3. Osmisliti mjere za otklanjanje ili smanjivanje rizika od identificirane opasnosti 4. Izraditi procjenu rizika za servise motornih vozila 5. Predložiti potrebna osobna zaštitna sredstva kod rada u servisima motornih vozila 6. Voditi potrebne evidencije iz zaštite na radu 7. Predložiti potrebne znakove upozorenja za siguran rad u servisima motornih vozila Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Analizirati uzroke i posljedice tehničke neispravnosti vozila -Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila -Objasniti utjecaj štetne emisije motornih vozila na ljude, okoliš i mjere zaštite