Pročelnik studija: dr. sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl. ing.

Studirati motorna vozila

Veleučilište Velika Gorica je pokrenulo prvi hrvatski preddiplomski stručni studij motornih vozila za obrazovanje inženjera motornih vozila, prvo pod nazivom Održavanje motornih
vozila (2003.), zatim modernizirani studij pod nazivom Motorna vozila (2020.).

Univerzalni naziv studija Motorna vozila je kompatibilan i lako prepoznatljiv studij u zemlji i inozemstvu. Prema Zakonu o hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO) studij pripada šestoj razini stupnja obrazovanja koje se odnosi na sveučilišne i stručne preddiplomske studije.

Zanimanje inženjera motornih vozila je skup poslova koji su svojim sadržajem tehnološki srodni i povezani i koji će društvu biti potrebni biti potrebni u budućnosti za stvaranje nove vrijednosti. Na studiju Motorna vozila studenti stječu primijenjena znanja i vještine s naglaskom na održavanje njihove ispravnosti.

Opći podaci o preddiplomskom stručnom studiju Motorna vozila

Studijski program Područje: Tehničke znanosti
Polje: Strojarstvo
Trajanje studijskog programa 6 semestra (3 godine)
Način studiranja: redovni, izvanredni
Broj ECTS bodova 180 ECTS bodova
Uvjeti upisa na studij Završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu.
Zvanje nakon završetka studija Stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka motornih vozila
Skraćeno: bacc. ing. mech.

 

Po završetku studija, studenti dobivaju stručno zvanje čije su kompetencije pojašnjene dopunskom ispravom:

 • Zvanje: stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea) inženjer / inženjerka motornih vozila ( ing. mech.).
 • Dopunska isprava-diploma supplement detaljnije pokazuje kompetencije prvostupnika inženjera motornih vozila.

Na studijski program Motorna vozila upisuju se završeni učenici srednjih četverogodišnjih programa strukovnog obrazovanja, najviše tehničkih srednjih škola strojarskog usmjerenja, slijedećih zanimanja: tehničar za vozila i vozna sredstva, tehničar za mehatroniku, strojarski tehničar, računalni tehničar u strojarstvu, i drugo. Upisom na Veleučilište učenici nastavljaju slijedno stručno obrazovanje za zanimanje inženjera motornih vozila.

Kompetencije završenih studenata

Završeni studenti dobivaju potrebna stručna znanja i vještine za vođenje sustava održavanja motornih vozila i konstrukcijsku razradu dijelova na razini stručnih studija. Znanja su konkretna – što osoba treba znati, a vještine – što osoba treba moći napraviti.

Kompetencije određuju poslove za koje su završeni studenti osposobljeni:

 • organizacija procesa održavanja i ispitivanja motornih vozila
 • primjena tehnologije održavanja motornih vozila
 • primjena računalne potpore razvoju motornih vozila
 • kontrola ispravnosti motornih vozila
 • primjena logističke potpore.

Studijski program

Na području obrazovanja stvaranje novih vrijednosti temelji se na studijskim programima. Uvođenje nečeg boljeg koje donosi nove tehnologije, unaprjeđenje starog ili druga preobrazba je inovativni proces koji stvara novu vrijednost.

Polaznici stručnog studija Motorna vozila, stječu potrebna znanja iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo. Razina kompetentnosti stručnog znanja i vještina temelji se na poznavanju konstrukcije motornih vozila, organizacije servisiranja, provedbe tehnologije ispitivanja i održavanja ispravnosti motornih vozila.

Svi predmeti studija prate trendove razvoja motornih vozila. Studijski program je moderniziran inovativnim i atraktivnim predmetima:

 • Električna i hibridna vozila
 • Ispitivanje motornih vozila
 • Konstruiranje pomoću računala
 • Komunikacijske vještine.

 Korištenje hibridnih i električnih vozila stvara rastuću potražnju za radnim mjestima. Stručni studij Motorna vozila na Veleučilištu Velika Gorica je u neposrednoj suradnji s gospodarstvom (Centar za vozila Hrvatske) i tehnološkim centrima (TEC Tokić) i drugim ustanovama i tvrtkama (DOK-ING, Auto Hrvatska Automobili) što osigurava pripremu inženjera za rješavanje problematike motornih vozila. Stoga je studijski program Motorna vozila lako prepoznatljiv poslodavcima.

Ishodi učenja studija Motorna vozila

Razina Dublin Descriptors Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Opisati osnovne karakteristike motornih vozila
 2. Objasniti fizikalne parametre konstrukcije motornih vozila
 3. Analizirati svojstva i performanse motornih vozila

2.

Primjena znanja i razumijevanja

 1. Primijeniti računalnu potporu u razvoju motornih vozila
 2. Primijeniti tehnologiju održavanja motornih vozila
 3. Primijeniti postupke ispitivanja motornih vozila

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Objasniti princip rada sklopova i uređaja na motornim vozilima
 2. Prezentirati analizu stanja ispravnosti motornih vozila
 3. Provoditi kontrolu kvalitete održavanja motornih vozila

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Analizirati uzroke i posljedice neispravnosti vozila
 2. Organizirati proces održavanja i ispitivanja motornih vozila
 3. Objasniti utjecaj motornih vozila na ljude, okoliš i mjere zaštite

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja i korištenja stručne literature
 2. Koristiti engleski jezik u čitanju stručne literature i komuniciranju
 3. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u održavanju vozila

Studijski predmeti

Izborni predmeti

Izbor Izborni predmeti Semestar
A1 Osnove ekologije I
Psihologija stresa
A2 Konstruiranje pomoću računala IV
Proizvodne tehnologije
A3 Građevinski strojevi IV
Vozila posebne namjene
A4 Logističko inženjerstvo VI

Nastavak studija

 Završetkom preddiplomskog stručnog studija Motorna vozila, studenti mogu upisom na specijalistički diplomski stručni studij Logistički menadžment na Veleučilištu Velika Gorica nastaviti slijedno stručno obrazovanje ili upisati drugi diplomski studij.

Postojeća infrastruktura za izvođenje nastave na Veleučilišta Velika Gorica, raspoloživa IT oprema, nastavno osoblje i suradnja s institucijama i tvrtkama iz privatnog i javnog sektora, omogućuju nesmetanu provedbu studijskog programa Motorna vozila.

Detaljnije oko studija Motorna vozila pogledajte u brošuri studija:

Brošura studija Motorna vozila