Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja iz kvalitete, metoda, tehnika, postupaka i alata u sustavu kontrole i osiguravanja kvalitete u logistici.

Sadržaj predmeta:

Pojam i definiranje kvalitete i upravljanja kvalitetom. Povijest kvalitete. Vanjska kontrola kvalitete. Unutarnja kontrola kvalitete. Ekonomija kvalitete. Ocjenjivanje kvalitete i procjena kvalitete u organizaciji. Značenje kvalitete u suvremenim uvjetima poslovanja. Kvaliteta u funkciji razvoja hrvatskoga gospodarstva. Normizacija. Razine normizacije: međunarodna, regionalna, nacionalna. Sustavi upravljanja kvalitetom. Razvoj norma specifičnih za sustave upravljanja kvalitetom. Načela upravljanja kvalitetom. Integrirani sustavi upravljanja. Potpuno upravljanje kvalitetom (TQM). Audit sustava upravljanja. Mjerenje u kvaliteti. Alati i metode upravljanja kvalitetom. Tehničko zakonodavstvo, kao uređeni sustav normizacije, akreditacije, certifikacije i mjeriteljstva. Novi i opći pristup (New Approach i Global Approach) i usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU. Ocjena sukladnosti proizvoda, procesa i usluga s tehničkim propisima i normama s ciljem omogućavanja slobodnog kretanja roba i usluga, označavanje sukladnosti (CE oznaka), izjava dobavljača i nadzor tržišta. Etalonsko, zakonsko i tehničko mjeriteljstvo. Državni zavod za mjeriteljstvo. Mjeriteljski institut. Akreditacija. Akreditacijska tijela. Ispitivanje. Certifikacija. Inspekcija. Upravljanje kvalitetom u logističkom sustavu. Upravljanje kvalitetom u vojnoj logistici. NATO sustav kvalitete. Normizacija u MORH-u i OS RH.

Kompetencije:

Opće: Znanja i vještine potrebne za uspostavu, održavanje i kontinuirano unapređivanje sustava osiguravanja kvalitete. Poznavanje načela i metoda uspostave i održavanja sustava upravljanja. Poznavanje metoda, tehnika, postupaka i alata u sustavu kontrole kvalitete proizvoda i usluga. Samostalno vrednovanje sustava upravljanja. Specifične: Primjena međunarodnih normi u logistici i vojnoj logistici.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta, moći: 1. Samostalno se koristiti literaturom i izvorima informacija u području sustava upravljanja te poduzimati aktivnosti na stalnom unapređivanju kvalitete proizvoda i usluga provodeći načela i metode uspostave i održavanja sustava upravljanja 2. Primijeniti metode, tehnike, postupke i alate u sustavu kontrole kvalitete proizvoda i usluga 3. Vrednovati sustave upravljanja, interpretirati rezultate analiza i utvrditi nesukladnosti 4. Primijeniti međunarodne norme u logistici i vojnoj logistici 5. Izabrati odgovarajuće metode, tehnike i alate te organizirati i razviti sustav upravljanja kvalitetom Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Prosuđivati i provoditi proces upravljanja kvalitetom u sustavu logistike - Sudjelovati u timskom radu logističkih projekata - Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike