Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje znanja i vještina iz metodologije istraživačkog rada za samostalan i timski istraživački rad. Osposobiti studente za izradu jednostavnog istraživačkog projekta. Upoznati studente s pravilima kod izrade završnih, specijalističkih diplomskih i stručnih radova.

Sadržaj predmeta:

Pojam, cilj i vrste istraživanja. Značaj istraživanja za razvoj poslovnih organizacija, društvenih institucija i društva u cjelini. Sustavni pristup istraživanju. Otkrivanje problema istraživanja i definiranje razloga i objekata (problema) za istraživanje. Modeliranje problema istraživanja. Logistički sustavi kao veliki izvor istraživačkih procesa. Metode i izbor metoda za određena istraživanja. Faze (redoslijed aktivnosti) u provedbi istraživanja. Planiranje istraživanja. Pojam hipoteze, primjeri pravilnosti-nepravilnosti u postavljanju hipoteza. Istraživačka pitanja kao vodilje u istraživanjima. Definiranje varijabli istraživanja sukladno postavljenim hipotezama i/ili istraživačkim pitanjima. Organiziranje istraživanja. Uzorak za istraživanje – reprezentativnost uzorka. Proces provedbe istraživanja. Prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka, sinteza, verifikacija hipoteza i projektiranje rješenja. Izlaganje i prezentiranje rezultata istraživanja. Struktura, pisanje, tehnička obrada i izrada izvješća o istraživanju. Vrste i kategorije radova (znanstveni, stručni i ostali). Izvorni znanstveni rad. Prethodno priopćenje. Pregledni članak, Stručni rad. Instituti i ostale ustanove za istraživanje. Izrada dokumenata istraživanja i razvoja: taktička studija (TS), studija izvodljivosti (SI) i program realizacije (PR). Struktura i izrada seminarskih radova iz istraživanja (cilj, postavljeni problem za istraživanje, hipoteze ili istraživačka pitanja, metode za istraživanje, varijable za istraživanje, dokumenti za istraživanje, prikupljanje i obrada podataka o istraživanju, prikaz rezultata, zaključci istraživanje. Konzultacije oko izrade seminarskog rada (pojedinačno). Izlaganje i obrana seminarskih radova (pojedinačno ili timski).

Kompetencije:

Opće: Sposobnost za jednostavniji samostalan istraživački stručni rad. Specifične: Primjena metodologije istraživačkog rada u logistikom sustavu.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati logističke sustave i procese s ciljem definiranja problema istraživanja 2. Identificirati varijable (promjenjive veličine) u istraživačkom postupku 3. Primijeniti metode za istraživanje (analiza, sinteza, statističke metode, anketa, i dr.) 4. Formulirati ciljeve i objekte istraživanja 5. Postaviti hipoteze istraživanja ili istraživačka pitanja 6. Klasificirati postojeće i istraživačke podatke u istraživanju 7. Prezentirati istraživačke rezultate Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava - Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike - Koristiti stručnu literaturu i dostupne baze informacija za proširivanje znanja iz logističkih sustava