Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja vezanih uz osnovni kategorijalni aparat iz područja poslovnih financija kao i stjecanje znanja o modelima, postupcima, tehnikama i metodama njegove implementacije u različitim područjima djelovanja logističkog poduzeća.

Sadržaj predmeta:

Temeljni problemi financiranja. Pojam financiranja. Financijski menadžment. Oblici organiziranja poslovnih subjekata i ciljevi poslovanja. Financijski sustav u gospodarstvu. Financijska tržišta. Računovodstvena načela, standardi i politike. Porezi, temeljni pojmovi, porezne politike. Optimizacija izvora financiranja. Financijski menadžment. Financijsko prognoziranje i planiranje. Planiranje proračuna; proračun javnih sustava (vojni proračun). Kratkoročno i dugoročno financiranje. Planiranje financiranja kriznih stanja. Financijska izvješća. Kapitalno ulaganje. Upravljanje radnim kapitalom. Polužja i struktura kapitala. Kontroling i upravljanje troškovima. Platni promet. Instrumenti osiguranja plaćanja. Međunarodni financijski menadžment.

Kompetencije:

Opće: Stjecanje znanja i vještina za donošenje ispravne financijske odluke u vezi kratkoročnih i dugoročnih ulaganja, upravljanja likvidnim sredstvima i solventnošću te optimalnog ulaganja u funkciji upravljanja financijama u logističkom sustavu te ostvarenja financijskog rezultata i uspjeha poslovnog entiteta. Specifične: Razumijevanje ekonomske vrijednosti i osnova financijskog rezoniranja. Stjecanje znanja s područja poslovnih financija, o mjerenju rizika, funkciji cijene kapitala te o postupcima vrednovanja i upravljanja vrijednošću, te o financijskoj efikasnosti investicijskih projekata i osnovnih metoda njihova vrednovanja. Razumijevanje tokova sredstava u poslovnim procesima i međuovisnost upravljanja sredstvima i načina njihova financiranja, kao i temeljnih zakonomjernosti korištenja dugova, strukture kapitala i politike dividendi.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati pojam, ciljeve financiranja, i načela financiranja 2. Opisati i interpretirati temeljna financijska izvješća 3. Samostalno izraditi pro forma financijske izvještaje 4. Pravilno opisati i definirati kratkoročno i dugoročno financiranje 5. Osmisliti, izraditi i objasniti pojednostavljeni plan potrebnog novca 6. Izraditi jednostavniji primjer kapitalnih ulaganja 7. Opisati i analizirati financijske rizike i osiguranje od financijskih rizika 8. Učinkovito djelovati u upravljanju radnim kapitalom logističkog poduzeća Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti svojstva i funkcije logističkog sustava - Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike - Primijeniti računalnu potporu u rješavanju logističkih problema