Mikulić DinkoSpecijalistički diplomski stručni studij: Upravljanje logističkim sustavima i procesima

Pročelnik studija: prof.dr.sc. Dinko Mikulić

Skraćeni naziv: Logistika

Stručni naziv: stručni specijalist inženjer logistike

Kratica: struč. spec. ing. logist.

Broj ECTS bodova: 120

Ukupan broj bodova: 180+120 = 300 ECTS

Način studiranja: redovni i izvanredni studij

Trajanje studija: dvije godine (2), odnosno 4 semestra

Broj mjesta: 30 redovnih i 30 izvanrednih

Svrha studija je obrazovanje kadrova koji će uspostaviti i voditi logistički menadžment. Puni naziv studija „Upravljanje logističkim sustavima i procesima“ upućuje na obrazovanje osoba zaduženih za planiranje, organizaciju i provedbu logističkog sustava.

Studij logistike je namijenjen obrazovanju polaznika za rukovoditeljske funkcije koji će doprinijeti optimizaciji i razvoju poslovanja organizacija i tvrtki koje se bave proizvodnjom, trgovačkom ili uslužnom djelatnošću do državnih poduzeća i institucija kao što su vojska, policija, te druga ministarstva i državne uprave.Studij je utemeljen na specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore složenim sustavima. U strukovnim vojnim, policijskim i sličnim krugovima je uvriježen pojam logistika za praćenja operacija u zemlji i inozemstvu.

Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području logističkog menadžmenta javlja se kao odgovor na složenost sustava logistike i njegovih nužnih procesa optimizacije. Studij logistike obrazuje polaznike za primjenu suvremenih metoda upravljanja i provedbe. Studij je usmjeren ponajprije na nekoliko područja logističkog menadžmenta:

 • Upravljanje sustavom nabave i opskrbe
 • Upravljanje sustavom prometa i kretanja
 • Upravljanje sustavom održavanja tehničkih sredstava
 • Upravljanje sustavom održavanja objekata i infrastrukture
 • Upravljanje sustavom materijalno-financijskog poslovanja
 • i drugo

Studij logistike je jedinstveni studij koji pruža studentima potrebno znanje za upravljanje cjelokupnom logistikom. Namijenjen svim zainteresiranim osobama, a ponajprije osobama koje žele raditi ili već rade na poslovima logistike, a žele se doškolovati u ovom području (časnici i dočasnici Hrvatske vojske, djelatnici MUP-a, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, velikih javnih poduzeća i korporacija te dr.).

Završetkom studija logistike polaznici stječu znanja i vještine za samostalno upravljanje u području logističkog menadžmenta.

Ishodi učenja

Nakon završetka studija studenti će moći:

 1. Identificirati problematiku razvoja logističkih sustava
 2. Opisati svojstva i karakteristike logističkog sustava
 3. Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe
 4. Opisati informacijski sustav lanca opskrbe
 5. Primijeniti programsku potporu u rješavanju logističkih pitanja
 6. Prezentirati prikupljene podatke o različitim vrstama logističkih usluga
 7. Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike
 8. Sudjelovati u timskom radu logističkog osiguranja
 9. Samostalno analizirati logističke pokazatelje optimizacije
 10. Samostalno prezentirati stanje i perspektive logističkog sustava
 11. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike
 12. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u osiguranju logistike
 13. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja
 14. Pokazati organizacijske sposobnosti i vještine planiranja i upravljanja u donošenju logističkih odluka
 15. Prezentirati stručne i sigurnosne sadržaje sustava logistike
 16. Objasniti karakteristike provedbe logističkih usluga koje imaju važan utjecaj na okolinu i sigurnost stanovništva
 17. Raščlaniti i provjeriti troškove sustava logistike
 18. Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete u logistici
 19. Prepoznati i koristiti stranu stručnu literaturu za proširivanje znanja iz logističkih sustava
 20. Povezati značaj upravljanja ljudskim potencijalima s razvojem logističkih sustava
Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Identificirati problematiku razvoja logističkih sustava
 2. Opisati svojstva i karakteristike logističkog sustava
 3. Opisati organizaciju logističkog sustava nabave i opskrbe
 4. Opisati informacijski sustav lanca opskrbe

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Prezentirati prikupljene podatke o različitim vrstama logističkih usluga
 2. Analizirati relevantne pokazatelje upravljanja u sustavu logistike
 3. Sudjelovati u timskom radu logističkog osiguranja
 4. Samostalno analizirati logističke pokazatelje optimizacije
 5. Samostalno prezentirati stanje i perspektive logističkog sustava

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Pokazati profesionalnu i etičku odgovornost u osiguranju logistike
 2. Pokazati organizacijske sposobnosti i vještine planiranja i upravljanja u donošenju logističkih odluka
 3. Prezentirati stručne i sigurnosne sadržaje sustava logistike
 4. Raščlaniti i provjeriti troškove sustava logistike

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Prosuđivati i provoditi sustav kvalitete u logistici
 2. Prepoznati i koristiti stranu stručnu literaturu za proširivanje znanja iz logističkih sustava
 3. Povezati značaj upravljanja ljudskim potencijalima s razvojem logističkih sustava
 4. Izvješćivati o uzrocima i posljedicama negativnih događanja

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Prepoznati potrebu cjeloživotnog učenja u sustavu logistike
 2. Primijeniti programsku potporu u rješavanju logističkih pitanja
 3. Provedba logističkih usluga koje imaju važan utjecaj na okolinu i sigurnost stanovništva

Obvezni kolegiji

Izborni kolegiji

   
I. semestar II. semestar
Primijenjena statistika Poslovni engleski
Informacijski sustavi u logistici Vojna logistika
GIS i topografija u logistici Upravljanje skladištima
Kritična infrastruktura Ubojita sredstva
   
III. semestar IV. semestar
Upravljanje zalihama Upravljanje zdravstvenim sustavom
Psihofiziologija rada Sigurnost logističkog sustava
Održavanje tehničkih sredstava Zbrinjavanje otpada
  Međunarodni pravni temelji u logistici

Izborni kolegij na prijedlog korisnika

Dopusnica:

Dopusnica_Logistika.pdf, 488kB