Ects: 7
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje znanja o strukturi i oblicima suvremenih prijetnji, te njihovom rješavanju kroz sustav kriznog upravljanja. Omogućavanje studentima da spoznaju prirodu, dosege i posljedice koje prijete suvremenom društvu od suvremenih ugroza, te spoznaju metodologije njihovom suprotstavljanju i uklanjanju posljedica. Osposobljavanje studenata u samostalnom radu, istraživanju pojedinih aspekata ugrožavajućih procesa, te samostalnoj analizi i prezentaciji problemskih sadržaja vezanih uz suvremene ugroze i sigurnost

Sadržaj predmeta:

1. Ratovi i ratni sukobi kao oblik prijetnji: povijesni razvoj ratova, karakteristike suvremenih ratova i oblici prijetnje za civilno stanovništvo, lokalni i regionalni sukobi, hibridno ratovanje 2. Asimetrične prijetnje i terorizam: definiranje pojma, područje djelovanja, povijesni razvoj 3. Tehničko-tehnološke i prirodne ugroze suvremene civilizacije 4. Financijsko-gospodarske krize i organizirani kriminal 5. Strukture kriznog upravljanja: institucije kriznog upravljanja, nadležnost, specifične obveze u planiranju, međuodnos sudionika planiranja, odgovornost u provedbi 6. Specifičnosti upravljanja i vođenja u kriznim situacijama: korporativni krizni menadžment, upravljanje rizicima, struktura upravljanja u katastrofama (Disaster Managment) 7. Uloga nevladinih organizacija u strukturi kriznog upravljanja 8. Specifičnosti izobrazbe kriznog menadžmenta

Kompetencije:

Studenti se detaljno upoznaju s mogućim oblicima suvremenih prijetnji društvenoj zajednici te načelima kriznog upravljanja u sklopu svake od razrađenih prijetnji. Osposobljavaju se za planiranje potrebnih ljudskih i materijalnih resursa na rješavanju pojedine prijetnje, te učinkovito upravljanje tijekom rješavanja krize. Osim toga, osposobljavaju se na modelima izvođenja i načelima upravljanja operacijom rješavanja konkretne prijetnje kao dijela međunarodnog odgovora na nastale krizne situacije.

Ishodi učenja:

Studenti će biti osposobljeni da planski, organizirano i efikasno provode operacije rješavanja složenih kriznih stanja uz relevantno i kompetentno uključivanje optimalnih ljudskih i materijalnih resursa kao potpore za rješavanje krizne situacije, te će: 1. Definirati moguće sadržaje u provedbi krizne operacije na temelju procjene situacije 2. Planirati zajedničko djelovanje tijela državne uprave i državnih organizacija tijekom i u provođenju kriznih operacija i pratiti tijek njihove provedbe 3. Provesti planirane aktivnosti i zadaće u osiguranju rješavanja kriznog stanja 4. Koordinirati aktivnost svih čimbenika uključenih na rješavanju kriznog stanja 5. Organizirati krizne operacije i rukovoditi odgovarajućim strukturama koje rješavaju krizno stanje 6. Povezati pretpostavke nastanka prijetnje i mogući tijek krizne operacije uz povezivanje različitih segmenata jedne toliko složene operacije u jedinstvenu i koordiniranu djelatnost Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Komentirati izvanredne situacije - Preispitati izvore i porijeklo poslovnih kriza - Vrednovati specifičnosti i modele kriznog menadžmenta - Koristiti komunikacijske vještine i različite strategije u kriznom komuniciranju - Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte - Primijeniti stečena znanja u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju, uz odgovarajući moralni i etički stav