Pročelnik studija: izv. prof. dr. sc. Željko Dobrović, dipl. ing.
Stručni naziv (M): stručni specijalist inženjer kriznog menadžmenta .
Stručni naziv (Ž): stručna specijalistica inženjerka kriznog menadžmenta.
Kratica: struč. spec ing.admin. chris.
Broj ukupnih ECTS bodova: 300 (180+120) ECTS

Način studiranja: redovni i izvanredni studij
Trajanje studija: dvije (2) godine, odnosno četiri (4) semestra
Broj mjesta: 30 redovitih i 30 izvanrednih

Studij je namijenjen prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.

Upravljanje u kriznim uvjetima je vrlo kompleksno i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduzeća ili jedinice lokalne i područne uprave kao i državne uprave. Zato je vrlo značajno uspostaviti sustav zaštite koji sprječava nastanak kriza, povećava otpornost na djelovanje i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica i oporavka, dobro poznavanje procesa možebitnih kriza i sposobnost upravljanja sustavom zaštite jeste temeljna zadaća kriznog menadžmenta.

Završetkom studija ‘Specijalistički diplomski stručni studij kriznog menadžmenta’ stječu se specijalistička znanja i kompetencije za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini, te usklađivanja djelovanja sa sustavom upravljanja funkcionalnom djelatnošću organizacije.

Završeni studenti će biti osposobljeni za rješavanje problema upravljanja krizama kao i upravljanje javnom i korporacijskom sigurnošću te humanitarnim i sigurnosnim operacijama u skladu s važećim nacionalnim, EU i međunarodnim relevantnim direktivama i normama.

Studenti će uspješnim završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija kriznog menadžmenta steći novih 120 ECTS bodova tako da će dobiti diplomu stručnog specijalista inženjer kriznog menadžmenta s ukupno 300 ECTS što im omogućuje nastavak studija u Hrvatskoj ili inozemstvu, sukladno zakonu.

Ishodi učenja

Po završetku studija Krizni menadžment studenti će moći:

 1. primijeniti svoja znanja u rješavanju problema upravljanja krizama i menedžmenta sigurnosti,
 2. istražiti problematiku upravljanja javnom i korporacijskom sigurnošću, te predlagati rješenja za korporacijsku sigurnost,
 3. analizirati, planirati i organizirati  humanitarne i sigurnosne operacije,
 4. ispitati poslovno okruženje i analizirati krize poslovanja,
 5. identificirati i sintetizirati kritične rizike informacijske sigurnosti, predlagati politiku informacijske sigurnosti i mjere sigurnosti, te moći obavljati poslove savjetnika sigurnosti,
 6. moći analizirati probleme i predlagati rješenja u upravljanju kritičnom infrastrukturom,
 7. voditi i obavljati poslove u upravljanju u kriznim situacijama u tijelima državne uprave i lokalne samouprave,
 8. primijeniti timski i samostalni rad na planiranju, pripremi, izvođenju i analizi rezultata vježbi kriznih situacija i evaluirati planove zaštite i spašavanja,
 9. vrednovati razvoj i unapređivanje sustava sigurnosti kroz procjenu i upravljanje rizicima,
 10. upotrijebiti prikladnu opremu u različitim kriznim situacijama,
 11. procijeniti sigurnosne, etičke, profesionalne, zakonske i društvene kriterije u upravljanju krizama,
 12. interpretirati prikupljene podatke i rezultate različitih mjerenja,
 13. pripremiti izvješća i dokumentaciju uz kompetentnu pisanu i usmenu prezentaciju,
 14. osmisliti konkretna rješenja problema kriznog upravljanja radeći samostalno i/ili u timu,
 15. objasniti proces kontrole, revizije i evaluacije sigurnosnih planova.
Razina   Ishodi učenja

1.

Znanje i razumijevanje

 1. Razumjeti osnovne pojmove i opseg kriza i katastrofa.
 2. Protumačiti referentne točke i simboličke dimenzije krize.
 3. Razumjeti krize i povezane koncepte.
 4. Objasniti izvanredne situacije.
 5. Formulirati tipologije kriza.
 6. Razumjeti dinamičke obrasce kriza.
 7. Razumjeti moderne krize.
 8. Razumjeti izvore i porijeklo poslovnih kriza.
 9. Razumjeti karakteristike tradicionalnih i modernih kriza.
 10. Razumjeti specifičnosti kriznog menadžmenta.
 11. Razumjeti i interpretirati krizni menadžment i slične koncepte.
 12. Razumjeti modele kriznog menadžmenta.
 13. Razumjeti ulogu menadžera u kriznom menadžmentu.

2.

Sposobnost primjene znanja i razumijevanja

 1. Koristiti engleski jezik u proučavanju znanstvene i stručne literature i stručnom komuniciranju.
 2. Dizajnirati mjere i sustave poslovne sigurnosti.
 3. Koristiti alate kriznog menadžmenta.
 4. Pripremiti odluke kriznog odlučivanja.
 5. Koristiti naučene komunikacijske vještine u kriznom odlučivanju i kriznom komuniciranju.
 6. Upravljati kriznim komunikacijskim timom.
 7. Pripremiti konferenciju za tisak i krizno komuniciranje.
 8. Koristiti različite strategije kriznog komuniciranja.

3.

Zaključivanje i rasuđivanje

 1. Analizirati najčešće greške u kriznom komuniciranju.
 2. Analizirati poslovne procese u organizaciji i predvidjeti spremnost organizacije za krizne situacije.
 3. Prepoznati prijetnje sigurnosti poslovnih subjekata.

4.

Komuniciranje stavova, ideja, problema i rješenja

 1. Prezentirati svoje ideje, stavove, rješenja i projekte kroz seminarske radove, studije slučaja, izradu projekata i kroz diplomski rad.
 2. Predlagati rješenja unutar timskog rada i meritorno diskutirati o njima.

5.

Razvijene vještine učenja

 1. Primjeniti stečena znanja i navike u daljnjem stručnom radu i akademskom obrazovanju.
 2. Prilagođavati se promjenama u tehnologiji i metodama rada u sklopu cjeloživotnog obrazovanja.
 3. Pokazati moralni i etički stav u rješavanju kriznih problema.

 

 

Obvezni kolegiji

Izborni kolegiji

Izborni kolegij tipa A bira student/studentica u dogovoru s mentorom
Izborni kolegij tipa B bira student/studentica po osobnom interesu

Dokumenti

Krizni_menadzment_Specijalizacija_Dopusnica.pdf

Odluka o uvjetima upisa na specijalistički diplomski stručni studij Krizni menadžment