Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Naučiti studente kako da koristite metode i informacijsku tehnologiju za potporu u odlučivanju.

Sadržaj predmeta:

Uvod u problematiku odlučivanja i DSS (Data Decision Systems). Arhitektura DSS. ERP sustavi. Poslovna inteligencija. Ekspertni sustavi. Skladištenje podataka. Meta podaci i upravljanje njima. Dimenzijska baza podataka. OLAP. Rudarenje. Metodologija neuronskih mreža. Izvještajno-prezentacijski sustavi

Kompetencije:

Student savladavaju metode konceptualnog, logičkog, te načela fizičkog modeliranja. Stječu temeljna znanja o informacijskim sustavima za potporu u odlučivanju, njihovoj arhitekturi, korištenju, implementaciji i održavanju. Završetkom predmeta sposobni su za sudjelovanje u timovima za planiranje i implementaciju DSS sustava.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Dizajnirati i izgraditi skladište podataka 2. Oblikovati i izgraditi OLAP sustav 3. Kreirati poslovne izvještaje koji se temelje na podacima unutar skladišta podataka 4. Povezati više sustava u jedan zajednički koji će služiti za potporu u odlučivanju 5. Procijeniti u kojim dijelovima poslovanja informacijskog sustava je prikladno koristiti ekspertne sustave Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Predložiti rješenje inženjerijskih problema u struci (4). - Koristiti funkcionalnosti modernih inženjerijskih alata neophodnih za praksu (5). - Prezentirati vlastiti ili timski stručni rad (11). - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (12).