Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje znanja i vještina metodologije istraživačkog rada, za samostalan istraživački rad timski rad. Osposobiti studente za definiranje i provedbu završnog diplomskog rada

Sadržaj predmeta:

Pojam, cilj i vrste istraživanja. Fundamentalna, primijenjena i razvojna. Sustavni pristup istraživanju. Problem istraživanja. Planiranje istraživanja. Proces istraživanja. Timski rad, samostalan rad, i mentorstvo. Organiziranje istraživanja. Identifikacija postojećeg stanja, prikupljanje podataka, obrada i analiza podataka, sinteza, verifikacija hipoteza i projektiranje rješenja. Izlaganje rezultata istraživanja. Struktura, pisanje, tehnička obrada: izrada izvješća o ispitivanju, te izrada stručnog rada, studije, članka i postera. Ocjena stručnog i znanstvenog rada. Vrste i kategorije radova. Izvorni znanstveni rad. Prethodno priopćenje. Pregledni članak. Projekt (studija). Stručni rad. Prikaz. Elaborat. Ekspertiza. Recenzija. Organizacija i planiranje istraživanja. Instituti i ostale ustanove za istraživanje. Izrada dokumenata istraživanja i razvoja: taktička studija (TS), studija izvodljivosti (SI) i program realizacije (PR). Seminarski rad (pojedinačno, ili timski).

Kompetencije:

Sposobnost samostalnog istraživanja, donošenja zaključaka i pisanja stručnih radova.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. definirati cilj i svrhu istraživanja, različite vrste istraživanja te karakteristike nekoliko istraživačkih metoda 2. definirati osnovna načela i stilove pisanih radova te različite načine citiranja korištene literature 3. efikasno pretraživati kataloge i baze podataka i selektirati, interpretirati i upotrijebiti informacije iz različitih izvora 4. prepoznati razlike između pojedinih vrsta pisanih djela, definirati obilježja znanstvenog i stručnog članka te niza drugih stručnih radova 5. napisati i prezentirati stručni rad koji obuhvaća rezultate istraživačke aktivnosti Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti svoje stavove, rješenja i prijedloge u timskom radu (10). - Prezentirati vlastiti ili timski stručni rad (11). - Koristiti stručnu literaturu i pretraživanje dostupnih baza informacija i baza znanja (12).