KLASA: 602-04/19-12/008
URBROJ: 238/31-132-056-19-02
Velika Gorica, 15. veljače 2019.

OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU
Predmet: dr.sc. Maja Pauk Gulić, dr.med., nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje
U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnice dr.sc. Maje Pauk Gulić, dr.med., za izbor u nastavno zvanje predavača u području Biomedicine i zdravstva, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti,
Četvrtak, 19. ožujka 2019. godine u 13,00 sati u Zagrebu, Heinzelova 39, Klinika Svjetlost , predavaonica (5.kat).
Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi:
„Klinička optometrija prednjeg segmenta oka“
Predavanje će se održati u nazočnosti članova Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnika, studenata te stručnog povjerenstva u sastavu:
1. dr.sc. Branimir Cerovski prof. v. š. dr.med., predsjednik povjerenstva
2. prof.dr.sc. Nikica Gabrić, član povjerenstva
3. dr.sc. Josip Čulig prof. v. š. dr.med.član povjerenstva
Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom Vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

Dekan
dr.sc. Ivan Toth, prof.v.š.

Dostaviti:
 dr.sc. Maja Pauk Gulić, dr.med.
 članovima Povjerenstva – svima,
 oglasna ploča i web stranice VVG-a
 arhiva

nastupno Pauk Gulić