Temeljem članka 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 O i R USRH, 131/17) te članka 37. i 54. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od 13. listopada 2014. godine i odluke Stručnog vijeća, Veleučilište Velika Gorica raspisuje

NATJEČAJ

za izbor u:

1. Naslovno nastavno zvanje predavač, u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita – 1 izvršitelj/ica

Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13) i uvjete Vijeća veleučilišta i visokih škola (Odluka o uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, NN 20/12, 85/13, 4/15); služiti se hrvatskim jezikom u govoru i pismu; izvoditi nastavu na engleskom jeziku.
Uz prijavu na natječaj pristupnici trebaju priložiti u pisanom i elektronskom obliku i sljedeću dokumentaciju:
– životopis s podacima o nastavnom i stručnom radu,
– popis radova i radove relevantne za izbor u zvanje,
– presliku odgovarajuće diplome ili rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koju je izdala Agencija za znanost i visoko obrazovanje RH,
– presliku domovnice ili dokaz o državljanstvu neke druge države,
– odluku o prethodnom izboru u zvanje,
– dokaz o radnom iskustvu (u obliku elektroničkog zapisa ili potvrde HZMO),
– ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se na adresu: Veleučilište Velika Gorica, Zagrebačka 5, 10410 Velika Gorica, s naznakom: »Za natječaj« u roku od 30 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama.

Veleučilište Velika Gorica