Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Osposobiti studente da steknu osnovna znanja iz područja zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka, mjerama i obvezama čuvanja tajnih podataka, sigurnosnim prijetnjama u kibenetočkom prostoru te kaznenim odredbama u vezi s kršenjem obveza zaštite podataka.

Sadržaj predmeta:

Pojmovno definiranje zaštite tajnosti osobnih i drugih podataka; normativno uređenje zaštite tajnosti podataka, zaštite profesionalne i poslovne tajne prema međunarodnom i nacionalnom zakonodavstvu;; izvori, ciljevi, težištima i posljedice ugrožavanja podataka; procjena rizika ugrožavanja podataka; pristup zaštiti podataka; tajnosti podataka; načela zaštite i odgovornost za sigurnost podataka; zaštita podataka pri pohrani, obradi, prijenosu i prezentaciji; privatnost i zaštita osobnih podataka u digitalnom okruženju temelj uredskog poslovanja sa stanovišta zaštite podataka; samozaštita i profesionalna zaštita; kibernetički prostor i kibernetički kriminal; tamna strana interneta; sigurnost na internetu; zaštita podataka u krizama; analiza slučaja iz prakse.

Kompetencije:

Studenti stječu znanja neophodna za razumijevanje podataka i informacija te njihovog ugrožavanja i zaštite u poslovnom procesu. Poseban je naglasak na problemu zaštite u kriznim uvjetima. Studenti će biti osposobljeni za prosuđivanje potencijalnih ugroza podataka, predlaganje i provedbu mjera i postupaka zaštite podataka.

Ishodi učenja:

Ishodi učenja: Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Nabrojati vrste i stupnjeve tajnosti podataka i odrediti svoje ponašanje u odnosu na njih 2. Prepoznati moguće ugroze i neovlaštene pristupe podacima i programima 3. Objasniti temeljne značajke organiziranja i funkcioniranja sustava zaštite podataka putem sigurnosne politike, označavanja, identifikacije, pouzdanosti, osiguranja i stalne zaštite 4. Analizirati problematiku čuvanja osobnih podataka te poslovne tajne u poduzeću 5. Procijeniti učinkovitost mjera zaštite podataka, te osnovne čimbenike mogućih ugrožavanja podataka i informacija 6. Predložiti mjere zaštite osobnih i drugih podataka na primjeru poduzeća Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija