Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 2

Cilj predmeta:

Upoznavanje znanstvenih i stručnih spoznaja iz teorije vođenja, određenih metoda i tehnika operacionih istraživanja pogodnih za potporu odlučivanja, nekih naznaka kripto-zaštite, metoda rada stožera u procesu donošenja odluke. Uvježbati studente kroz praktičan rad u optimizaciji odluka. Prezentirati sociološko-psihološko-stručni profil vođe-voditelja.

Sadržaj predmeta:

Povijesni razvoj sustava upravljanja i vođenja. Osnove teorije upravljanja i vođenja. Procesne funkcije upravljanja, vođenja i zapovijedanja. Pomoćne metode i tehnike u procesu upravljanja, vođenja i zapovijedanja. Radni dokumenti i kriptozaštita. Ustroj i struktura rada stožera. Osobine lidera. Organizacija rada u sustavu upravljanja, vođenja i zapovijedanja.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja neophodna za pripremu odluka, sudjelovanja u procesu upravljanja te odlučivanju i zapovijedanju.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Samostalno donositi odluke u sustavu kriznog upravljanja 2. Obrazložiti funkcioniranje stožera u sustavu vođenja i zapovijedanja 3. Primijeniti odgovarajuće metode pregovaranja i vođenja sastanaka u praksi 4. Kategorizirati dokumentaciju po stupnju tajnosti i žurnosti postupanja, te sukladno tome na odgovarajući način postupati prema pojedinom klasificiranom dokumentu 5. Koristiti vještine i navike potrebne suvremenom liderstvu i menadžmentu u strukturi kriznog upravljanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija