Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Omogućiti studentima stjecanje osnovnih znanja iz područja funkcioniranja zdravstvene i veterinarske skrbi u kriznim uvjetima, katastrofama. Omogućiti razumijevanje principa organiziranja sanitetskog zbrinjavanja unesrećenih; spoznaje uloge i značaja provedbe nacionalnog programa osposobljavanja pučanstva iz prve medicinske pomoći.

Sadržaj predmeta:

Pojam i klasifikacija kriznih stanja, nesreća, katastrofa sa medicinskog i veterinarskog gledišta; legislativa; karakteristike zdravstvene skrbi u nesrećama i katastrofama. Specifičnosti obzirom na vrstu katastrofe: zaštite, spašavanja i zbrinjavanja ugroženih, stradalih, oboljelih, ozlijeđenih; pružanja prve pomoći ranjenima i oboljelima; osiguravanja neophodnih uvjeta i potrepština nastradalima i evakuiranima; zbrinjavanja mrtvih. Principi djelovanja zdravstva i pomoćnih službi u katastrofama. Sastavnice djelovanja zdravstva u kriznim situacijama: strateška (zakoni, propisi, planovi, standardizacije...), resursi (osoblje, medicinska oprema, sredstva, transportna sredstva i drugi resursi za podršku plana) i taktička (plan aktiviranja, upućivanja i djelovanja sanitetskih i spasilačkih timova, transporta i evakuacije. Uloga: profesionalnih zdravstvenih radnika i ustanova, volonterskog i profesionalnog nemedicinskog osoblja i organizacija (Civilna zaštita, vatrogasci, Gorska služba spašavanja, Crveni križ...). Osnovne sastavnice plana djelovanja zdravstva u kriznim situacijama i standardne procedure. Organizacija saniteta na terenu (trijaža, prihvatni centar, mobilna bolnica, priprema za transport, transport, zbrinjavanje žrtava, privremena mrtvačnica...). Principi laičke prve pomoći. Psihološka pomoć žrtvama. Specifičnosti zdravstvene skrbi u ratnim uvjetima. Sanitetska podrška spasilačkim akcijama. Provedba nacionalnog programa obuke prve pomoći; osposobljavanje, uvježbavanje

Kompetencije:

Studenti tijekom predavanja i vježbi stječu osnovna znanja o ustroju i djelovanju zdravstva u krizama, nesrećama, katastrofama pri čemu je naglasak na ustroju i djelovanju profesionalnog saniteta kao i volonterskih timova na terenu tijekom nesreća, odnosno katastrofa. Stječu i osnovna znanja iz pružanja prve pomoći u tim situacijama. Studenti će biti osposobljeni za planiranje i organizaciju pružanja prve medicinske pomoći i zbrinjavanje žrtava na najnižoj taktičkoj razini.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati potrebne resurse za provedbu plana sanitetskog zbrinjavanja 2. Kreirati prihvatni centar za sanitetsku skrb na terenu 3. Organizirati postavljanje prihvatnog centra sanitetske skrbi na terenu 4. Razlikovati ozlijeđene po težini stanja prema oznakama trijaže 5. Provesti pružanje neodgodive laičke prve pomoći nastradalima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Izraditi dokumente civilne zaštite