Ects: 9
Predavanja: 1
Vježbi: 3

Cilj predmeta:

Izrada projektnog zadatka je priprema za izradu završnog rada, odnosno preliminarnog potencijalnog nacrta završnog rada sukladno važećim obrascima za prijavu teme završnog rada . To je dokument na osnovu kojeg student može kontaktirati potencijalnog mentora te nadalje uz njegovo vodstvo provoditi poslove i aktivnosti na pripremi i izradi svojeg završnog rada. Ukoliko je tema projektnog zadatka identična temi završnog rada, projektni zadatak mu čini okvir za izradu završnog rada. Studenti se upoznaju s pravilnikom izrade i obrane završnog rada matične ustanove, osnovama stručnog i znanstvenog izražavanja i metodama istraživanja, postupcima pretraživanja i evaluacije relevantne literature. Uče osmisliti problem, cilj, zadatke i metode prikupljanja informacija i izrade rada, razrađuju sažetak i strukturu rada po njegovim poglavljima i predlažu adekvatnu literaturu.

Sadržaj predmeta:

Uvodne napomene i obaveze studenata. Pojam znanosti i znanstveno-istraživačkog rada. Klasifikacija znanosti. Fundamentalna i primijenjena istraživanja. Razvojna istraživanja. Pojam i vrste znanstvenih i stručnih djela. Temelji društvene znanosti. Znanstvene istraživačke metode. Osnove istraživačkog razmišljanja: Eksperimentalni i neeksperimentalni nacrti. istraživanje društvenih pojava: metode i tehnike. Anketa, anketa intervju i fokusne grupe. Pretraživanje i prikupljanje literature. Upoznavanje s strukturom završnog zadatka. Upute za izradu. Upoznavanje s pravilnikom o završnom radu i postupku obrane. Parafraziranje i citiranje. Referenciranje. Izrada i obrana vlastitog nacrta završnog rada i prijedloga teme.

Kompetencije:

Studenti definiraju temeljne pojmove, metode i tehnike u znanosti društvenog usmjerenja Stječu potrebna znanja i vještine postupka prijave, izrade i obrani svojih završnih radova primjenjiva za stručne i znanstvene konferencije. Stječu osnovne vještine za stručno i znanstveno pismeno izražavanje, kao i za pretragu, praćenje i identifikaciju stručne i znanstvene literature i njenu primjenu u pismenom izražavanju. Postignuta razina obrazovanja pruža temelj za njihovo daljnje stručno usavršavanje.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Objasniti osnovne pojmove, metodologiju i načela znanosti. 2. Izabrati relevantnu literaturu s obzirom na izabranu temu završnog rada.. 3.Primijeniti pravila za navođenje literature u pisanom tekstu. 4.Predložiti temu završnog rada sa strukturom, sažetkom i odgovarajućom literaturom iz područja. 5.Opravdati prijedlog teme završnog rada s odgovarajućim argumentima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Izraditi dokumente civilne zaštite - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija