Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz teorije rizika i osposobljavanje za procjenu rizika.

Sadržaj predmeta:

Porijeklo rizika. Definicije rizika. Rizik i sigurnost. Vrste rizika. Rizik i zaštita okoliša. Tehnološki rizici. Postupak procjene rizika. Identifikacija opasnosti. Procjena vjerojatnosti nastanka rizika. Procjena posljedica. Karakterizacija rizika. Kriteriji prihvatljivosti. Percepcija rizika. Komuniciranje o rizicima. Neodređenost procjene. Upravljanje rizicima. Odnos rizika i troškova. Načini odlučivanja o redukciji rizika. Životni ciklus odluke.

Kompetencije:

Studenti tijekom predavanja i vježbi prepoznaju teoriju rizika i biti će osposobljeni za procjenjivanje rizika.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Kategorizirati opasnosti (izvanredne događaje) koji mogu dovesti do tehnoloških akcidenata 2. Procijeniti vjerojatnost pojave izvanrednog događaja 3. Procijeniti posljedice (utjecaj na ljude, materijalne štete i utjecaj na okoliš) nastanka izvanrednog događaja 4. Razlučiti prihvatljive od neprihvatljivih rizika 5. Osmisliti mjere za redukciju neprihvatljivih rizika Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Izraditi dokumente civilne zaštite - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija