Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Stjecanje temeljnih znanja iz opće teorije sustava i teorije sigurnosti, osposobljavanje za primjenu sustavnog pristupa poimanja sigurnosti u studiranju kriznog upravljanja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u teoriju sustava. Sustavni pristup. Definicija. Struktura i svojstva sustava. Vrste sustava, otvoreni i zatvoreni sustavi. Ravnoteža sustava. Ciljevi, okruženje, sredstva, aktivnosti i upravljanje sustavom. Pojam entropije. Povratna veza. Modeliranje i simulacije. Definicija sigurnosti (security/safety). Ugroze. Ranjivost, otpornost, žilavost, kriza. Obrana. Zaštita (državna, privatna). Sustav sigurnosti. Upravljanje sustavom sigurnosti.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja neophodna za definiranje teorije sustava i primjenu sustavnog pristupa u proučavanju sustava sigurnosti s težištem na krizno upravljanje.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Primijeniti teoriju sustava i sustavni pristup na teoriju sigurnosti radi složenosti sustava sigurnosti 2. Razlučiti sustav sigurnosti i njegove sastavnice 3. Obrazložiti koncepte rizika i sigurnosti te opasnosti, ranjivosti, otpornosti i žilavosti, obrane i zaštite kao i njihove međuovisnosti 4. Analizirati sustav sigurnosti i njegovo okruženje na nacionalnoj, korporativnoj i osobnoj razini 5. Analizirati ugrožavanje sigurnosti i odgovarajuće mjere zaštite Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici