Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s osnovama: konstrukcije nuklearnog, kemijskog, biološkog i toksinskog oružja; načina njihovog djelovanja na ljude, životinjski i biljni svijet, materijalna dobra i okoliš; načinom detekcije i dozimetrije RKB i T noksi; upoznati ih s osnovama dekontaminacije; zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja unesrećenih i ugroženih od djelovanja ovog oružja.

Sadržaj predmeta:

Pojmovno određenje oružja za masovno uništenje. Konstrukcija, uporaba i efekti djelovanja oružja za masovno uništenje (nuklearno, kemijsko,biološko i toksinsko) na ljude, floru i faunu, okoliš, objekte i materijalno-tehnička sredstva:. Detekcija i klasifikacija prijetnje. Detekcija, dozimatrija i identifikacija RKBT agensa. Osobna i kolektivna zaštita. Taktika i strategija u slučaju akcidenta (sprečavanje i odvraćanje, odgovor na prijetnju, oporavak, obnova). Uloga pojedinih sastavnica sustava u odgovoru na prijetnju. Procedure za suprotstavljanje širenja oružja za masovno uništenje. Baze podataka o oružjima za masovno uništavanje. Uništavanje oružja za masovno uništenje. Istražni postupci.

Kompetencije:

Studenti će steći znanja nužna za razumijevanje djelovanja oružja za masovno uništenje, načina prevencije, zaštite i spašavanja u slučaju akcidenta.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Klasificirati vrstu i obim prijetnje RKB agensima 2. Ustanoviti sličnosti i razlike RKB agensa i prijetnji te moguće posljedice 3. Analizirati način djelovanja RKB agensa na ljude, životinjski i biljni svijet, materijalna dobra i okoliš 4. Razlikovati načine detekcije i dozimetrije za svaku vrstu RKB prijetnje 5. Definirati dekontaminacijske mjere i organizaciju dekontaminacije ljudi, MTS-a i objekata 6. Planirati mjere zaštite, spašavanja, evakuacije i zbrinjavanja unesrećenih u RKB uvjetima Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku