Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Cilj predmeta je studentima omogućiti usvajanje praktičnih alata i vještina za planiranje i izvođenje aktivnosti odnosa s javnošću u različitim vrstama projekata i organizacija s posebnim naglaskom na projekte u kriznim situacijama.

Sadržaj predmeta:

Definicija, narav odnosa s javnošću, vrste, mjesto u menadžmentu, terminologija, oglašavanja, osobine i vještine praktičara odnosa s javnošću. Planiranje odnosa s javnošću, cilj informiranja, ciljna javnost, , načini definiranja i odabira ciljne javnosti, strategija komuniciranja, istraživanje i analiza u komunikacijskim projektima prilagodba plana realnim uvjetima. Mjerenje učinkovitosti odnosa s javnošću. Odnosi s medijima. Priprema novinarske konferencije, briefing-a, priopćenja, press release-a i izjave. Javno nastupanje i retorika. Korporativno komuniciranje. Upravljanje komuniciranja sa zaposlenima. Krizno komuniciranje i upravljanje opasnostima. Organiziranje događanja. Izrada komunikacijskog plana.

Kompetencije:

Studenti će raspoznavati osnovne procese komuniciranja i odnosa s javnošću kao i razliku između PR-a i glasnogovornika. Studenti će biti osposobljeni za: sudjelovanje u organiziranju događanja, sponzorstava i interaktivnim odnosima s medijima, interno komuniciranje te planiranje i provođenje informiranja javnosti o djelovanju tijekom krize.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Dizajnirati komunikacijsku strategiju organizacije 2. Organizirati provedbu komunikacijskih aktivnosti 3. Organizirati konferenciju za tisak 4. Razlikovati područje primjene odnosa s javnošću 5. Isplanirati krizno komuniciranje i krizno upravljanje 6. Izraditi komunikacijski plan Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Izraditi dokumente civilne zaštite - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija