Ects: 4
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Upoznavanje sa zakonodavnim sustavom i normativnim uređenjem civilne zaštite u Republici Hrvatskoj na državnoj razini (zakonsko određenje, pod-zakonski propisi), na razini područne i lokalne samouprave i u pravnim osobama, pod-zakonski akti; osnove normativnog uređenja civilne zaštite u Europskoj uniji i primjeri normativnog uređenja civilne zaštite u nekim drugim zemalja.

Sadržaj predmeta:

Uvod u zakonodavni sustav Republike Hrvatske, pojam pravne norme i pravnog akta, struktura zakona i drugih propisa. Ustavno pravo i upravno pravo. Zakon o sustavu civilne zaštite i drugi propisi koji uređuju područje civilne zaštite, propisi iz obrane, sigurnosti i drugih područja upravljanja rizicima od značaja za funkcioniranje sustava civilne zaštite te sustava upravljanja rizicima. Međunarodne konvencije i ugovori, te propisi EU iz područja civilne zaštite.

Kompetencije:

Po završetku kolegija studenti će steći sposobnost uporabe normativne građe u području civilne zaštite, te biti sposobni aktivno sudjelovati u izradi pojedinih normativnih akata odnosno koristiti i primjenjivati sadržaje pojedinih normativnih akata.

Ishodi učenja:

Student će, nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. poznavati sustav civilne zaštite i osnovne pojmove sustava upravljanja rizicima u RH, 2. poznavati temeljne postavke i hijerarhiju pravnog sustava RH, 3. interpretirati osnovne pravne pojmove i strukturu pravnih propisa, 4. primjenjivati sadržaj propisa iz područja civilne zaštite 5. sudjelovati u izradi pojedinih normativnih akata iz područja CZ, Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom, te prevenciju i zaštitu u proizvodnji skladištenju i prometu opasnih tvari - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Izraditi dokumente civilne zaštite - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici