Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studenta s ciljevima, principima, sadržajem, procedurom, tehnikama i metodama procjene utjecaja na okoliš različitih (objekata i čovjekovih) zahvata i djelatnosti

Sadržaj predmeta:

Uvod u procjene utjecaja na okoliš – povijest, cilj, principi; vrste procjene utjecaja: strateške procjene i studije utjecaja; zakonska regulativa; utvrđivanje potrebe za procjenom; utvrđivanje sadržaja procjene; predviđanje utjecaja; identifikacija mjera za smanjenje utjecaja; procjena značaja utjecaja; ekonomska procjena utjecaja na okoliš i analiza koristi i troškova; praćenje utjecaja po implementaciji zahvata; sudionici procesa procjene utjecaja; uključivanje javnosti u proces; Provjera kvalitete procjene utjecaja na okoliš; prikupljanje i priprema podataka za procjene utjecaja; interpretacija tematskih karata; integracija podataka iz tematskih karata; interpretacija procijenjenih i mjerenih podataka; korištenje GPS-a pri terenskim radovima na procjeni utjecaja; primjena DMR-a u procjeni utjecaja; prostorne analize; konflikti u prostoru; analiza nekog područja utvrđivanjem načina korištenja zemljišta, pokrova zemljišta, prirodnosti staništa, procjene i utvrđivanja tih elemenata interpretacijom snimaka; višekriterijalne analize; mjere zaštite; primjeri iz prakse.

Kompetencije:

Nakon odslušanog kolegija i položenog ispita studenti će moći samostalno sudjelovati u prikupljanju, pripremi, obradi i interpretaciji podataka potrebnih za procjenu utjecaja. Jednako tako će studenti biti u stanju organizirati i provesti terenske radove potrebne za procjenu utjecaja koristeći pritom kartografske (topografske i tematske) podatke, GPS i ostale moderne tehnologije. Studenti će također moći samostalno pripremiti, provesti i interpretirati podatke metodom višekriterijalne analize.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati mjere za smanjenje utjecaja na okoliš 2. Napraviti ekonomsku procjenu utjecaja na okoliš 3. Provesti terenske radove potrebne za procjenu utjecaja na okoliš 4. Interpretirati podatke metodom višekriterijalne analize Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom te prevenciju i zaštitu u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici