Ects: 5
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s osnovnim elementima rizika, oblika i veličine ugroza, procjena rizika i planiranja za krizne situacije. Upoznavanje s dinamikom kriznih situacija i posebnostima faze prevencije, pripravnosti, reagiranja i oporavka

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s pristupom kriznom planiranju kroz opće pojmove procjenjivanja rizika i izradu procjena opasnosti; teorijski pristup kriznom planiranju; osnove, elementi i proces kriznog planiranja; krizno planiranje za prevenciju/ublažavanje, pripravnost, sprečavanje, djelovanje i sanacija/oporavak; metodologija izrade procjena ugroženosti za pojedine vrste katastrofa; metodologija izrade planova zaštite od pojedinih vrsta ugrožavanja; izrada planova djelovanja na pojedinim razinama; sadržaj i pojam operativnih planova zaštite i spašavanja; metodologija i praktični primjeri provjeravanja planova i njihove primjene; povratno informiranje kao bitan element kriznog planiranja.

Kompetencije:

Studenti će tijekom predavanja i vježbi biti osposobljeni za definiranje procesa planiranja za krize i postupke zaštite i spašavanja i izradu procjena ugroženosti te plana djelovanja u katastrofama i drugim krizama. Također, studenti će lakše moći pratiti naredna predavanja, poglavito u predmetu Krizni menadžment.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Analizirati promatrano područje sukladno analitičkim metodama 2. Izraditi procjenu ugroženosti za pojedine vrste katastrofa 3. Napisati plan zaštite i spašavanja od pojedinih vrsta ugroze 4. Oblikovati strategijsku ili terensku vježbu poradi provjere sustava ili dijelova sustava te planova ZiS 5. Predvidjeti scenarije po kojima bi se mogla odigravati aktivnost pojedine katastrofe 6. Organizirati djelovanje timova i službi sukladno planu zaštite i spašavanja Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Izraditi dokumente civilne zaštite - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija