Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznavanje s pristupom kriznom upravljanju, osposobljavanje za planiranje i djelovanje tijekom krize kao i u eliminaciji posljedica krize.

Sadržaj predmeta:

Definicija pojma „Kriza“, svojstva krize. Vrsta kriza i katastrofa. Potencijalne krize. Posljedice kriza. Čimbenici krize. Struktura, uvjeti i dinamika kriza. Uzroci nastajanja kriza i katastrofa. Kriza sa stajališta pojedinca, poduzeća, organizacije, države. Informacije o stanjima prije krize, tijekom krize i nakon krize. Zaštita od kriza. Etika i kriza. Prevencija krize. Otpornost na krize. Svrha upravljanja kriznom, prevencija, preživljavanje i uspješan izlazak. Kriteriji uspjeha. Upravljanje u uvjetima krize. Ciljevi upravljanja, brza reakcija i izgradnja upravljačkih sposobnosti za ovladavanje nepredvidljivih događaja. Model upravljanja krizom. Planiranje za upravljanje krizom. Prevencija. Prikupljanje podataka, identifikacija rizika, procjena pojavnosti i posljedica, prosudba prihvatljivosti rizika. Plan informiranja. Snage i sredstva za intervenciju. Pojam operativnih snaga zaštite i spašavanja, redovite snage u sustavu zaštite i spašavanja, uloga vlasti u sustavu zaštite i spašavanja od lokalne uprave do državne razine. Izvješćivanje javnosti i odnosi s javnošću tijekom krize. Eliminacija krize, saniranje posljedica i vraćanje u normalno stanje. Evaluacija operacija i primjena stečenih iskustava.

Kompetencije:

Studenti stječu znanja neophodna za razumijevanje procesa upravljanja krizom u ovisnosti od uzroka i mjesta nastanka. Studenti će moći organizirati prevencije kriza, pripreme djelovanja i djelovanje tijekom krize kao potpora odlučivanju u poduzećima, tijelima lokalne uprave i samouprave i tijelima državne uprave.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Obrazložiti koncept krize, katastrofe, izvanrednog stanja i moći razlikovati njihove procese i dinamiku 2. Obrazložiti uzroke nastajanja kriza i katastrofa, njihove uvjete nastanka i sposobnost organizacije na ovladavanju možebitnih kriza 3. Analizirati sustav za upravljanje krizama na nacionalnoj, lokalnoj i korporativnoj razini i strategije za njihovo upravljanje 4. Analizirati realnu organizaciju, te mjere djelovanja u uvjetima krize 5. Predložiti i izraditi krizni plan, te mjere prevencije, ovladavanja krizom i oporavka nakon krize 6. Primijeniti stečena znanja u kriznom menadžmentu poduzeća, tijelima lokalne uprave i samouprave te tijelima državne uprave Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Primijeniti ciljeve sigurnosnih sustava, te pristupe i procedure vezane uz sigurnosnu problematiku - Definirati temeljnu namjenu kriznog upravljanja, te odgovarajuće postupke i procedure upravljanja u kriznim uvjetima - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Planirati elaborate i planove djelovanja za izvođenje vježbi kriznih situacija i projektiranje vježbi postupanja u krizama - Izraditi dokumente civilne zaštite - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija