Ects: 6
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studente s načinom uređenja nacionalne i europske kritične infrastrukture, te poredbenim prikazom kritičnih infrastruktura u pojedinim zemljama, sektorima iz kojih središnjih tijela državne uprave se identificiranju nacionalne kritične infrastrukture, procesima koji ugrožavaju kritične infrastrukture, načinom izrade analize rizika poslovanja kritične infrastrukture, sigurnosnim planovima vlasnika/upravitelja kritičnih infrastruktura te postupanje s osjetljivim i klasificiranim podacima. Kroz predmet studenti se osposobljavaju za izradu analize rizika poslovanja kritičnih infrastruktura.

Sadržaj predmeta:

Pojmovno definiranje kritične infrastrukture prema međunarodnim standardima; Kritične infrastrukture kao dio sustava nacionalne sigurnosti i dio međunarodne sigurnosti; Pojam i definicija kritičnosti, sadržaj i karakteristike pojedinih dijelova kritične infrastrukture; Normativno uređenje kritične infrastrukture i njene zaštite, izrada popisa prioriteta kritične infrastrukture, razrada po elementima pojedine kritične infrastrukture; Međuovisnosti kritičnih infrastruktura i prijenos ranjivosti; Elementi rizika za kritične infrastrukture, ranjivosti, otpornosti i redundantnost; Zaštita KI u Europi i europske kritične infrastrukture; Primjeri metodologija i modela za analizu rizika poslovanja kritične infrastrukture; Izrada scenarija i analiza prijetnji koji mogu imati neizvjestan utjecaj na postizanje ciljeva kritične infrastrukture.

Kompetencije:

Nakon položenog ispita studenti će steći znanja o značaju i važnosti kritične infrastrukture u kriznom menadžmentu i moći izraditi scenarije i analize prijetnji koji mogu imati neizvjestan utjecaj na postizanje ciljeva kritične infrastrukture.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati kritičnosti pojedinih sustava i definirati potrebe njihove zaštite 2. Prepoznati izvanredne situacije koje ugrožavaju kritične infrastrukture i njihove dijelove 3. Analizirati uzroke i posljedice kriza u kritičnim infrastrukturama, posebno zbog njihove međuovisnosti 4. Kritički prosuđivati sigurnosne mjera potrebne za neprekidno funkcioniranje kritične infrastrukture 5. Prezentirati analizu rizika poslovanja kritične infrastrukture na objektima, mrežama i sustavima od nacionalne važnosti Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Obrazložiti sustav nacionalne sigurnosti i temeljna načela civilne zaštite - Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom te prevenciju i zaštitu u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Izraditi dokumente civilne zaštite - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici