Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje spoznaja o komunikacijskom procesu, vrstama komunikacije te o uspješnom komuniciranju. Usavršavanje vještina komuniciranja.

Sadržaj predmeta:

Priroda komunikacijskog procesa; Osnovna načela komunikacije; Predrasude o komunikaciji; Vrste komunikacije; Verbalna i neverbalna komunikacija; Izvori teškoća u komunikaciji; Osobine sugovornika koje otežavaju komunikaciju; Komunikacijske vještine; Prezentacijske vještine; Aktivno slušanje; Cjelovite i necjelovite poruke; Poslovno komuniciranje; Nenasilno rješavanje sukoba; Pregovaranje i posredovanje; Individualne i grupne razlike u komunikaciji.

Kompetencije:

Poznavanje komunikacijskog procesa. Uspješna primjena komunikacijskih vještina.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Identificirati osnovne elemente komunikacije i komunikacijskih procesa. 2. Komentirati osnovne značajke komunikacije i vrste komunikacijskih procesa. 3. Usporediti komponente verbalne i neverbalne komunikacije. 4. Procijeniti komunikacijsku kompetenciju i tehnike pregovaranja. 5. Primijeniti oblike i pravila poslovnog komuniciranja. 6. Razviti komunikacijske i prezentacijske vještine. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Izraditi dokumente civilne zaštite - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija