Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 0

Cilj predmeta:

Upoznavanje studenata s osnovnim mjerama zaštite urbanih struktura i građevina u slučaju katastrofa nastalih djelovanjem prirodnih sila i djelovanjem čovjeka, te građevinskim mjerama zaštite objekata i principima evakuacije i spašavanja.

Sadržaj predmeta:

Urbanističke mjere zaštite (zoniranje, decentralizacija gradskih funkcija, komunalna infrastruktura, gustoća izgrađenosti, visine objekata, izračun povredivosti fizičkih struktura, izračun međusobnog razmaka objekata, planiranje površina za spašavanje, osiguranje rezervi vode, planiranje skloništa). Osnovni elementi građevine. Građevinski materijali i konstrukcije. Vrste djelovanja na građevine i reakcija građevine na ta djelovanja (potres, požar, dinamička opterećenja uslijed ratnih ili terorističkih djelovanja i dr). Karakteristike gorenja građevinskih materijala u požaru i njihov utjecaj na ugrožene osobe i spašavatelje. Požarno opterećenje. Otpornost nosivih konstrukcija na potres, požar i udarno djelovanje ( zidanih, armirano betonskih, metalnih i drvenih). Projektantske mjere zaštite građevine od navedenih djelovanja. Građevinske mjere zaštite kojima se osigurava evakuacija iz ugroženog objekta. Principi projektiranja skloništa. Važeća zakonska regulativa.

Kompetencije:

Studenti će prepoznati osnovne mjere zaštite urbanih struktura i građevina od prirodnih i antropogenih ugroza te principe evakuacije i spašavanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Razlikovati urbanističke mjere zaštite (zoniranje, gustoću i izgrađenost, izračunati međusobnih razmaka objekata i dr.) 2. Planirati rasporede skloništa i kreirati principe projektiranja skloništa 3. Razlučiti osnovne elemente građevina građevinske materijale i konstrukcije 4. Procijeniti utjecaje potresa, požara i dinamička djelovanja uslijed terorističkih djelovanja na građevine 5. Procijeniti otpornost nosivih konstrukcija na požar, potres i dinamička opterećenja 6. Organizirati i isplanirati mjere zaštite kojima se osigurava evakuacija iz ugroženih građevina Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom te prevenciju i zaštitu u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari - Primijeniti metodologiju procjene rizika uz vođenje potrebne dokumentacije - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici