Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1
Semestar: 6
Oznaka predmeta: KMM137 

Cilj predmeta:

Upoznavanje i promišljanje studenta iz područja gospodarenja otpadom.

Sadržaj predmeta:

Određenje pojma otpada te cjelovito gospodarenje otpadom i integralni sustav zaštite okoliša i zdravlja ljudi. Vrste, količine, obujam i sastav otpada; sustavi provedbe analize otpada kao i cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. Sanitarno prikupljanje komunalnog i tehnološkog (proizvodnog) otpada, odrednice izdvojenog prikupljanja otpada sa nadzorom toka otpada, vođenje evidencije i propisane dokumentacije. Mjera za smanjivanje i izbjegavanje otpada kao što su: primarna reciklaža otpada, sekundarna reciklaža otpada, postupci biološke obrade, postupci termičke obrade, mehanička obrada te kombinirani postupci obrade. Izdvojeno prikupljanje problematičnih tvari i opasnog otpada te postupci reciklaže i obrade opasnih vrsta otpada. Postupanje s opasnim otpadom. Međuskladište otpada i deponiranje i trajno odlaganje otpada. Gospodarenje posebnim kategorijama otpada, te rizici u postupanju s otpadom. Ekotoksikološka bilanca sustava gospodarenja otpadom kao i zakonodavstvo. Program postupanja otpadom. Edukacija i komunikacija s javnošću.

Opće i specifične kompetencije (znanje i vještine):

Studenti će steći znanja nužna za razumijevanje problema gospodarenja otpadom i upravljanja sustavom zbrinjavanja otpada kao i utjecaj na postupke zaštite i spašavanja.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći:
1. Identificirati količine, obujam i tokove otpada i javno izložiti
2. Komentirati posljedice djelovanja otpada na okoliš s naglaskom na etičku odgovornost
3. Razlučiti važnost recikliranja otpada i samostalno prezentirati
4. Analizirati koncept cjelovitog gospodarenja otpadom radom u grupi
5. Kategorizirati vrste otpada prema svojstvima te mjestu nastanka
6. Planirati postupanje s opasnim otpadom
7. Prezentirati postupke obrade otpada radom u multidisciplinarnom timu
8. Predvidjeti mjere za smanjivanje i izbjegavanje otpada
9. Razlikovati postupke oporabe otpada i prezentirati ih u grupi
10. Samostalno komentirati osnovne zakone i pravilnike iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa:
-Razumjeti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodatrenja otpadom
-Prepoznati prijetnje, opasnosti i rizike
-Predlagati rješenja unutar timskog rada i diskutirati o mogućim rješenjima

Način održavanja nastave:

Predavanja i seminari/vježbe

Tip vježbi (laboratorijske, auditorne, terenske):

auditorne, terenske

Sadržaj vježbi:

Studenti će samostalno rješavati probleme vezane uz gospodarenje otpadom kroz seminarske radove koji će se usmeno prezentirati na satu. Terenska nastava realizirati će se tijekom semestra u vidu stručnih posjeta nekom od postrojenja za obradu otpada u RH.

Obveze studenata i uvjeti:

– Obvezno pohađanje vježbi
– Prisustvovanje na predavanjima se valorizira bodovima
– Sudjelovanje u izradi seminarskog rada i sudjelovanje u stručnim diskusijama vezano uz ekologiju i zaštitu okoliša.
Uvjet: Uspješno realizirana terenska nastava

Način provjere znanja:

Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra:
Kolokvij 1: 0-20 bodova
Kolokvij 2: 0-20 bodova
Prisutnost na nastavi: 0-10 bodova
Seminarski rad 1: 0-10 bodova
Test 1: 0-2 boda
Test 2: 0-2 boda
Test 3: 0-2 boda
Test 4: 0-2 boda
Test 5: 0-2 boda
Zalaganje na predavanjima i vježbama: 0-5 bodova

Završni ispit: 0-25 bodova

Za studente koji su tijekom semestra ostvarili više od 37,5 bodova tijekom semestra primjenjuje se samo usmeni završni ispit.
Usmeni dio završnog ispita može se provesti na kraju semestra ili tijekom semestra rješavanjem tematskih problemskih zadataka.
Za studente koji tijekom semestra ostvare više od 18,75 bodova, a manje od 37,5 bodova primjenjuje se pismeni i usmeni završni ispit.
Na završni ispit nemaju pravo pristupiti studenti koji su tijekom nastave ostvarili 18,74 i manje bodova.

Kriteriji bodovanja:

Uvjet za prijavu ispita Kriterij bodovanja Minimalno bodova Maksimalno bodova
Ne Kolokvij 1 0 20
Ne Kolokvij 2 0 20
Ne Prisutnost na nastavi 0 10
Ne Seminarski rad 1 0 10
Ne Test 1 0 2
Ne Test 2 0 2
Ne Test 3 0 2
Ne Test 4 0 2
Ne Test 5 0 2
Ne Zalaganje na predavanjima i vježbama 0 5
Ne Završni ispit 0 25
UKUPNO BODOVA: 100

Skala ocjena i ostvarivanje prava izlaska na Završni ispit definirani su Pravilnikom o ocjenjivanju.

Procjena opterećenja studenata:

Ukupno 90 sati (3 ECTS):
Predavanja 30 sati (1 ECTS)
Grupna zadaća 10 sati (0,4 ECTS)
Priprema, izvođenje vježbi i seminarski rad 20 sati (0,6 ECTS)
Stručna rasprava tijekom predavanja 5 sati (0,2 ECTS)
Čitanje obvezne literature 20 sati (0,6 ECTS)
Čitanje šire literature i pretraživanje interneta 5 sati (0,2 ECTS)

Konstruktivno poravnanje:

NASTAVNA AKTIVNOST OPTEREĆENJE STUDENATA ISHODI NAČIN PRAĆENJA / PROVJERA
Predavanja, upućivanje studenata na samostalno proučavanje literature – samostalno učenje, priprema za završni ispit 1.50 1-10 Prisutnost na nastavi, kolokvij I i II, završni ispit
Suradničko učenje – rad na tekstu 0.25 2,3 Aktivnost studenata na nastavi, rasprava
Auditorne vježbe 0.25 2,4,5 Petominutni test
Seminarski rad 0.50 3,9 Seminarski rad, prezentacija
Suradničko učenje, analiza i prikazi slučajeva, rasprava 0.25 2,5,6,7 Izlaganje, prezentacija na nastavi
Rad u timu/suradničko učenje 0.25 4,9 Rasprava, aktivnost studenata u timskom radu
UKUPNO 3 ECTS    

Obvezna literatura:

1. Kalambura Sanja, Kalambura Dejan, Tajana Krička: Gospodarenje otpadom, Veleučilište Velika Gorica, Velika Gorica, 2011.
2. Kalambura Sanja, Krička Tajana: Kafilerije i alkalna hidroliza, Agronomski fakultet u Zagrebu, zagreb, 2011.
3. Milanović Z. i dr.: «Otpad nije smeće»,Gospodarstvo i okoliš /Mtg-topgraf, Zagreb 2002.
4. Milanović Z.: «Deponij, trajno odlaganje otpada», ZGO Zagreb, 1992.
5. Potočnik V.: «Obrada komunalnog otpada – svjetska iskustva MTG Consulting, Velika Gorica 1997.
6. Grupa autora: «BIOEN», Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb, 1998.

Preporučena literatura:

1. Grupa autora: «Ekološki leksikon» Barbat Zagreb, 2001.
2. Odabrani znanstveni članci iz časopisa

Povijest ažuriranja:

2005. godine – izrađen obnovljeni program predmeta i odobren od AZVO
2012. godine – ažurirana literatura, definirani ishodi učenja, odobren od stručnog vijeća
2013. godine – ažurirana literatura, obnovljeni ishodi učenja, razrađen način provjere znanja, uneseno opterećenje studenata
2014. godine – ažurirana literatura, obnovljeni ishodi učenja, izrađeno konstruktivno poravnanje
2016. godine – ishodi učenja predmeta povezani s ishodima učenja studijskog programa