Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje stručne terminologije i unapređenje poslovne komunikacije na engleskom jeziku

Sadržaj predmeta:

Obrada složenijih tematskih cjelina iz područja kriznog upravljanja (gospodarenje otpadom, terorizam, zaštita na radu, ugroze stvorene ljudskim djelovanjem). Utvrđivanje svih glagolskih vremena i oblika, relativne rečenice, složena tvorba riječi, uporaba poveznica, prezentiranje stručnih sadržaja.

Kompetencije:

Student će stečeno znanje primjenjivati u općoj i poslovnoj komunikaciji te razviti vještine izlaganja i samostalnog prezentiranja zahtjevnijih stručnih sadržaja

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Osmisliti i sastaviti prezentaciju stručne teme po vlastitom izboru. 2. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture: upravni i neupravni govor, razlike među varijantama engleskog jezika. 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke u govoru i pismu. 4. Komentirati i razmjenjivati mišljenja na teme iz područja upravljanja u kriznim uvjetima. 5. Izložiti vlastita kritička promišljanja o temama vezanim uz upravljanje u kriznim uvjetima. 6. Napisati jednostavniji stručni tekst na engleskom jeziku Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: -Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine; -Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja; - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija.