Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Usvajanje osnovne stručne terminologije i njihova primjena u poslovnoj komunikaciji na engleskom jeziku.

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s područjem kriznog upravljanja i osnovnom stručnom terminologijom (područje prirodnih katastrofa – požari, poplave, vremenske nepogode, potresi). Osnovna glagolska vremena i oblici, članovi, množina imenica, tvorba riječi, glagolska stanja – aktiv/pasiv.

Kompetencije:

Student će govorne i pisane vještine te usvojeni vokabular koristiti u aktivnoj komunikaciji te praćenju i izlaganju kraćih stručnih sadržaja

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Opisati procese i metode tijekom prevencije, nastanka i sanacije prirodnih katastrofa. 2. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture: aktiv i pasiv, kondicionale i modalne glagole. 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke vezane uz obrađena strukovna područja. 4.Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja upravljanja u kriznim uvjetima. 5. Napisati jednostavniji tekst s novousvojenim stručnim izrazima. Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine; - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja; - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija.