Ects: 2
Predavanja: 1
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Utvrđivanje temeljnih znanja engleskog jezika i njihova primjena u govornoj i pisanoj komunikaciji.

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje s područjem kriznog upravljanja i osnovnom stručnom terminologijom (uvod u krizni menadžment, upravljanje krizom, globalno zatopljenje, zaštita okoliša, epidemije i pandemije ). Osnovna glagolska vremena i oblici, članovi, množina imenica, tvorba riječi, pridjevi i njihova komparacija.

Kompetencije:

Znanje temeljne stručne terminologije i uporaba u pisanom i govorenom jeziku. Vještine čitanja s razumijevanjem i vještine komunikacije na engleskom jeziku.

Ishodi učenja:

Student će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Pravilno upotrijebiti gramatičke strukture: sadašnja i prošla gramatička vremena te komparaciju pridjeva i određeni i neodređeni član. 2. Pravilno tvoriti nove riječi uporabom prefiksa i sufiksa i množinu imenica 3. Koristiti stručno nazivlje i fraze iz područja struke, s naglaskom na područje osnova upravljanja u kriznim uvjetima, klimatskih promjena i epidemija. 4. Objasniti temeljne stručne pojmove korištenjem stranog jezika struke. 5. Izraziti vlastite stavove o pojedinim temama iz područja upravljanja u kriznim uvjetima. Navedeni ishodi učenja povezani su s ishodima učenja studijskog programa: - Upravljati aktivnostima u radu multidisciplinarnog tima u kriznim situacijama koristeći usvojene komunikacijske vještine; - Prezentirati vlastite stavove, rješenja, projekte i ideje o problematici kriznog upravljanja; - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija.