Ects: 3
Predavanja: 2
Vježbi: 1

Cilj predmeta:

Upoznati studenta s glavnim predmetom istraživanja i metodološkim pristupima ekologije kao znanosti

Sadržaj predmeta:

Definicije, granice i podjele ekologije; ekologija jedinke; populacija i njezini parametri; rast populacije; geografski i ekološki prostor; ekološka niša i ekološka valencija; stanište, biološka zajednica i ekosustavi; porijeklo, struktura, izmjena i stabilnost bioloških zajednica; bioraznolikost; zaštićena područja; ciklusi i kruženje tvari u ekosustavu; ekološka podjela prostora; vegetacija; voda, tlo i zrak kao ekološki čimbenici; evolucijska ekologija i biogeografija; globalne ekološke promjene; antropogeno djelovanje na okoliš; ekološki akcidenti; utjecaj zračenja na okoliš; održivi razvoj i etika; promet i okoliš; ekonomija i okoliš.

Kompetencije:

Nakon odslušanog predmeta i položenog ispita studenti će samostalno prepoznavati glavne sastavnice ekoloških problema, a uz to će moći pratiti i savladavati cijeli niz kolegija u kasnijim semestrima.

Ishodi učenja:

Studenti će nakon polaganja ovog predmeta moći: 1. Definirati osnovne ekološke pojmove 2. Analizirati postavke bioloških zajednica 3. Razlučiti značaj osnovnih ekoloških problema današnjice i povezati uzroke i posljedice globalnih ekoloških promjena 4. Interpretirati postavke održivog razvoja 5. Predvidjeti antropogeno djelovanje na okoliš kao i prirodne ugroze koje mogu dovesti do ekoloških akcidenata 6. Prezentirati utjecaj zračenja, prometa i ekonomskih parametara na okoliš Navedeni ishodi učenja doprinose ishodima učenja studijskog programa: - Objasniti osnovnu problematiku zaštite životne sredine i gospodarenja otpadom te prevenciju i zaštitu u proizvodnji, skladištenju i prometu opasnih tvari - Analizirati različite pretpostavke, pristupe, rezultate i procedure u sigurnosnoj problematici - Koristiti informacijske sustave i tehnologiju za planiranje, praćenje i komunikaciju pri rješavanju kriznih situacija